Se alla

Valmanifest 2022

Möjligheternas Huddinge för alla

Vi är Liberalerna.

Centrala Huddinge, Stuvsta, Snättringe, Segeltorp, Trångsund, Vistaberg, Glömsta, Länna, Gladö Kvarn, Skogås, Vårby.

Vi kommer alltid kämpa för att du ska få välja hur du vill leva ditt liv. Det finns ingen bättre än just du på att fatta beslut som gäller dig. Var du går i skola, vem din läkare är, vem du lever med och vad du gör med dina pengar ska vara upp till dig.

Samtidigt vet vi liberaler att människor föds med olika förutsättningar. Vi ser att människors startpunkter i livet kan se väldigt olika ut. Vissa behöver en mindre knuff framåt, andra mer. När samhällets stödhjul behövs ska de finnas där. För oss är det självklart att personer vars röst inte alltid hörs lika högt ska få samma möjligheter till ett bra liv som alla andra. Vi vill riva hinder som står i din väg för att du ska få makten över ditt liv och din framtid.

Vi är övertygade om att utbildning öppnar upp en värld av möjligheter oavsett vad du vill göra i livet. Vi vill ha ett samhälle som ger dig möjligheter att bygga din egen framtid, Att utbilda sig och jobba hårt ska alltid löna sig. Vi kallar det social omtanke utan socialism.

Din grannes frihet är precis lika viktig för oss som din. I Liberalernas Sverige ska det råda nolltolerans mot de som inskränker på andras frihet genom brott, hot, hat och våld.

Vi liberaler har förenats i en lång tradition av att kämpa för människors frihet att själva bestämma vem de är och hur de vill leva sitt liv. Vi har tagit strid för alltifrån kvinnlig rösträtt, skola för alla, homosexuellas rätt att få välja partner och skaffa familj och äldres rätt till integritet och ett meningsfullt liv. Vi har stått upp mot fascism, nationalism, kommunism och populism. Vi har tagit strid för människor frihet i och utanför Sveriges gränser.

Vårt löfte till dig är att fortsätta ta strid för att alla beslut ska utgå från vad som är bäst för dig. Inte vad som är bäst för familjen, företagen, staten, intresseorganisationen eller fackförbundet. Dessa är viktiga institutioner, men de ska vara upp till dig att välja. Samhället ska stå på din sida, så att du får äga ditt liv och din framtid.

 

Möjligheternas Huddinge.

I möjligheternas Huddinge spelar det ingen roll om du är kille, tjej eller ickebinär, om du är född i landet eller har flyttat hit eller om du är bor i Trångsund, Flemingsberg eller Stuvsta. I möjligheternas Huddinge har du, oavsett vem du är, rätt till en bra skola, ett bostadsområde att vara stolt över och ett utbud av idrott och kultur som får dig att växa och utvecklas. I möjligheternas Huddinge ska det inte finnas hinder för dig att nå dina ambitioner och mål.

I möjligheternas Huddinge får varje barn chans att förverkliga sina drömmar. Därför sätter vi skolan först och vårt mål är en skola som fungerar för alla barn, där alla elever får rätt stöd, där kunskap och arbetsro är fokus och där vuxna ser och agerar när barn har det kämpigt eller far illa.

I möjligheternas Huddinge ska det finnas bostäder för den som vill flytta hemifrån, lämna villan för en enklare tillvaro eller utöka familjen. Det ska också finnas arbetsplatser så att du inte ska behöva pendla in till stan eller norr om stan för att din kompetens ska tas tillvara. I möjligheternas Huddinge tar vi också tillvara den vackra natur som vi har runt knuten och som gör Huddinge till en fantastisk plats att bo på.

I möjligheternas Huddinge satsar vi på ett idrott- och kulturutbud för unga som ska vara roligt och utvecklande oavsett om det är i hockeyrinken, på dansgolvet, på fotbollsplanen, i konstverkstaden, i simhallen, i ridhuset eller på biblioteket man hittar sin passion.  I möjligheternas Huddinge hittar barn och unga aktiviteter som de väljer i stället för ännu mer skärmtid.

I möjligheternas Huddinge är varje bostadsområde unikt på ett bra sätt. I möjligheternas Huddinge tar vi tillvara det som gör områden trivsamma och åtgärdar det som orsakar.

 

I Möjligheternas Huddinge sätter vi skolan först.

Skola och utbildning lägger grunden för framtiden. Vi sätter därför skolan först och fortsätter kämpa för fler lärare, bättre tillgång till läromedel och en lugn och trygg skolmiljö.

Utbildning och kunskap är den viktigaste faktorn för att ge människan möjlighet att leva i frihet. Utbildning och kunskap ger människan de verktyg hen behöver för att ta sig över de hinder som står i vägen för livsmålen. Därför prioriterar Liberalerna alltid skolan.

Förskolan är första steget i barnens utbildningsresa och en viktig pedagogisk verksamhet som ska vara tillgänglig för alla barn. Alla barn är nyfikna och vill veta mer och förskolan ska ha en genomtänkt pedagogisk plan för varje barn.

Grundskolan ska ge alla barn och elever kunskap och verktyg de behöver för att bli sitt bästa jag. Därför ska eleverna mötas av skickliga lärare med höga förväntningar och undervisning som anpassas efter varje elev. Skolan ska se till så att alla når godkända resultat och att alla elever utmanas att utvecklas och nå högre betyg.

Gymnasieskolan ska ge alla elever den kunskapsmässiga grunden för vuxenlivet, vare sig det handlar om att påbörja arbetslivet eller att gå vidare till högre studier. Huddinges gymnasier ska ha en kvalité och mångsidighet som gör alla elever förberedda för vuxenlivet.

Huddinge behöver fler invånare med examen från universitet eller högskola. Samhälle och arbetsliv kräver mer och mer kompetens. Högre lärosäten gör Huddinge attraktivt både för de som vill bo här och för att locka företag till etablering i kommunen.

Förändringstakten i samhället är hög och vi måste alla vara beredda på att växla både arbetsuppgifter och yrkesval. Huddinge måste ge goda möjligheter för det livslånga lärandet genom både vuxenutbildning och folkbildningen

Huddinge har ett bra utbildningsväsende både i kommunens egen regi, men även genom fristående aktörer och akademier. För att bli en ännu bättre skolkommun behöver vi komma till rätta med ett antal problem.

Våra förskolor behöver höja den pedagogiska profilen. I dag har alltför få av förskolepersonalen dokumenterad pedagogisk kompetens. Förskolorna behöver både fler förskollärare och utbildade barnskötare. I vissa områden är också språkförmågan låg vilket är ett problem både för barnen på lång sikt och i den dagliga kontakten med föräldrar.

Det är också för stor resultatskillnad mellan skolor och inom skolor. Än mer fokus behöver läggas på att utjämna dessa skillnader. Därför måste vi se till att de skickligaste lärarna arbetar i de skolor som har de största utmaningarna.

Fler gymnasieelever måste klara sin examen inom tre år. Det är fullt naturligt att vissa elever gör ett felaktigt linjeval och väljer att byta inriktning men det är inte acceptabelt med studietider över fyra år.

Elever i behov av särskilt stöd ska upptäckas tidigt, ofta går det att upptäcka redan i förskolan och resurser ska sättas in direkt. Högpresterande och särskilt begåvade barn och elever ska ges utmaning utifrån sina förutsättningar.

Ingen elev ska bege sig till skolan med en klump i magen. Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling är en självklarhet och alla elever ska känna att det finns vuxna som de kan anförtro sig till.

 

Våra viktigaste förslag

 • Skolan först! Liberalerna är garanten för att fokus är på skolans kärnuppdrag: att ge våra barn och unga en bra utbildning.
 • För barn i behov av särskilt stöd ska det finnas specialpedagoger och speciallärare.
 • Elever med höga ambitioner, högpresterande och särskilt begåvade elever ska utmanas att nå högre.
 • Det ska vara tydligt för barn och förälder vad som krävs av eleven för att klara skolan.
 • Avlasta lärare från uppgifter som andra kan göra, exempelvis genom fler lärarassistenter och socialpedagoger.
 • Alla har rätt till aktuella läromedel även i bokform.
 • Elevhälsan kan utvecklas och bli mer tillgänglig. Eftersom psykisk ohälsa ökar bland unga behöver personalen förmåga att se tidiga tecken på psykisk ohälsa.
 • Eftersom språket är nyckeln till framgång såväl i skolan som i livet behövs språkutveckling exempelvis i form språkförskola.
 • För elever som behöver ett mer omfattande stöd för att klara skolan ska de erbjudas flera alternativ. Därför behöver Huddinge undersöka behovet av särskilda undervisningsgrupper och resursskolor för att fler elever ska få rätt stöd.
 • Utreda spetsklasser.
 • Ta fram en strategi för att Huddinge ska ha Sveriges bästa skolor senast 2030.
 • Höja lärartätheten med behöriga och skickliga lärare.

I Möjligheternas Huddinge får alla undervisning utifrån sina förutsättningar.

För att varje barn och elev ska bli sitt bästa jag så krävs det att undervisningen anpassas efter varje elev och att eleven utmanas utifrån sina egna förutsättningar.

Elever som är i behov av extra stöd ska fångas upp och resurser ska sättas in så tidigt som möjligt. Därför vill vi bland annat att dyslexiutredningar ska kunna genomföras tidigt. Särskilt begåvade barn och elever kan istället behöva få möjlighet att få mer avancerade uppgifter, få förhöjd studietakt och möjlighet att flytta upp en klass. Det vill säga, det ska vara möjligt för högstadieelever att läsa kurser på gymnasial nivå, och som gymnasieelev att läsa högskole Det är självklart för oss liberaler att skolan ska erbjuda specialpedagoger och speciallärare för barn som är i behov av särskilt stöd. Ambitiösa, högpresterande och särskilt begåvade elever ska få utmaningar.

I Möjligheternas Huddinge arbetar engagerade och skickliga lärare.

En skicklig lärare är a och o för att eleverna ska få en bra undervisning. Samhället måste tydligare än i dag visa sin uppskattning. Läraryrket ska vara ett välavlönat, kreativt och fritt akademikeryrke. Förutom goda ämneskunskaper krävs av lärare ett gott ledarskap för att skapa arbetsro för eleverna och en bra miljö för inlärning i klassrummet.

Det ska vara roligt och utvecklande att vara lärare. Därför är det viktigt att lärare erbjuds kompetensutveckling. Utbildning och fortbildning som ger läraren förmåga att upptäcka sociala problem är viktigt för att fånga upp elever tidigt. Sedan är det andra yrkeskategorier som ska ta vid och finna lösningar på problemen. Lärare ska kunna fokusera på undervisningen och avlastas av lärarassistenter eller socialpedagoger där det är möjligt. Vi ser också mervärdet av kollegialt lärande och rektorutbytesprogram och ställer oss även positiva till karriärtjänster såsom förstelärare.

I Möjligheternas Huddinge är skolan trygg.

I en trygg, uppmuntrande och stödjande miljö finns de bästa förutsättningarna för varje barn och elev att utvecklas och ta till sig ny kunskap. Negativa miljöer som kan uppstå i bland annat skolan, på sociala medier och i boendemiljön kan leda till psykisk ohälsa bland barn och unga som är ett ökande problem. Skolan har en viktig roll i att skapa en trygg skolmiljö. Hela utbildningssystemet i Huddinge ska ha nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Alla barn och elever ska känna att det finns en vuxen i skolan som de kan vända sig till och anförtro sig åt. Vi vill uppmuntra lärare och annan personal på skolor och gymnasium att genomföra trygghetsrundor på skolan för att vara tillgängliga och ytterligare förbättra känslan av en lugn och trygg lärandemiljö.

Det är viktigt att incidenter rapporteras och följs upp direkt. Den vuxne måste respektera den utsatta och inte på något sätt förminska eller bortförklara en händelse som varit obehaglig för eleven. Om en förflyttning blir aktuell ska det i första hand vara mobbaren som omplaceras, inte den utsatta eleven.

Socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam, sekretessregler får inte bli ett hinder för elevernas välbefinnande.

En bra arbetsmiljö för elever är en välstädad skola som är fri från klotter och skadegörelse. Utrymmen som elever ofta lyfter upp som extra problematiska, till exempel duschar och toaletter, ska särskilt hållas efter och renoveras vid behov.

Huddinge kommun lägger mycket pengar på skolmaten. För Liberalerna är näringsrik och god skolmat i en trygg och trivsam miljö viktig. Mätta elever orkar mer och presterar bättre samtidigt som matsvinnet minskar.

I Möjligheternas Huddinge finns det moderna läromedel.

Det är viktigt att eleverna har tillgång till bra, uppdaterade och tillgängliga läromedel. Elever ska inte tvingas dela böcker med varandra eller få flertalet utskrivna papperskopior som blir skrynkliga och i värsta fall oläsliga på vägen hem i ryggsäcken.

Digitala hjälpmedel i skolan är viktigt, men digitala läroböcker ska inte ersätta de analoga. Barn och elever tar till sig kunskap bäst på olika sätt. En del barn har lättare att koncentrera sig när de läser analogt då det finns mycket som tävlar om elevernas uppmärksamhet när de sitter med ett digitalt hjälpmedel. Andra föredrar lättillgängligheten som en digital bok kan medföra och digitala läromedel möjliggör personlig anpassning och variation på ett sätt som analoga böcker inte kan ge i samma utsträckning.

I Möjligheternas Huddinge är föräldrarna viktiga.

Föräldrar ska enkelt kunna ta del av hur det går för deras barn i skolan. Lappar för att uppge omsorgsbehov på fritids, adress, särskild kost och liknande ska avvecklas och ersättas av digitala system.

Föräldrarna har en viktig roll i att visa att skolan är viktig och det bör tydliggöras vad som ligger inom skolans ansvar och vad som ligger på föräldrarna. Vi vill att alla skolor ska införa förväntansdokument som både elever och föräldrar ska skriva under vid skolstart.

I Möjligheternas Huddinge är förskolan det första steget på bildningsresan.

Förskolan är första steget i barnens utbildningsresa och en viktig pedagogisk verksamhet som ska vara tillgänglig för alla barn. Pedagogerna ska ha höga förväntningar på barnen, men också ge mycket stöd och uppmuntran så att barnen med optimism och självförtroende kan gå vidare i lärandet tillsammans med andra. Vi anser att det inom förskolan ska vara andel utbildade pedagoger och personaltäthet som är viktigare faktorer att styra efter än gruppstorlekar.

Normkritik och genusperspektiv bör läras ut redan i förskolan som en viktig del i att stärka det tidiga förebyggande arbetet. Vi vill därutöver fortsatt se fler män som väljer att arbeta i förskolan.

Språkutveckling och ett utvecklat ordförråd är viktiga aspekter i förskoleverksamheten. Barn som tidigt har med sig ett utvecklat ordförråd kommer att få det lättare att klara av vidare studier och minskar risken att hamna på efterkälken. Tack vare Liberalerna har nu även barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till minst 25 timmar i förskolan.

 

I Möjligheternas Huddinge lyckas alla elever i grundskolan.

I grundskolan ska alla elever mötas av höga förväntningar. Alla elever i grundskolan ska ha tillgång till undervisning av hög kvalitet och gå ut med behöriga betyg. Forskning visar att klasstorlek har en underordnad betydelse i jämförelse med lärarens skicklighet. Därför ska elevernas rätt att mötas av skickliga och behöriga lärare prioriteras framför mindre klasser. Det är också viktigt att undervisningen är anpassad efter varje elevs behov och alla elever ska erbjudas möjligheten att genomföra Ung Företagsamhets program och skapa sina egna UF-företag.

Stöd till elever som behöver extra hjälp eller som behöver extra utmaning kan organiseras på olika sätt och det är rektorns roll att tillgodose detta. Lovskola är ett viktigt verktyg som bör vara tillgängligt för alla elever. Det vill säga, om skolan erbjuder lovskola till elever som behöver extra stöd så vill Liberalerna gå ett steg längre och föreslår att lovskola också ska erbjudas för de elever som vill lära sig mer.

Alla elever ska ha rätt att delta i idrott och hälsa och på friluftsdagar. Det är skolans ansvar att det blir praktiskt möjligt. Tillgängligheten i skolorna måste också gälla lokalerna för idrott och hälsa. Lärare i idrott och hälsa måste få utbildning och fortbildning i hur undervisningen kan anpassas utifrån olika elevers förutsättningar.

 

I Möjligheternas Huddinge tar alla elever gymnasieexamen.

I gymnasiet ska alla elever mötas av höga förväntningar. Både de högskoleförberedande programmen och de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolorna i Huddinge ska ge undervisning av god kvalitet. Vi ser positivt på det systematiska kvalitetsarbetet (så kallad kvalitetsredovisning) som på ett tydligare sätt kan identifiera förbättringsområden och verkningsfulla åtgärder som höjer kvaliteten i Huddinges kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor.

Gymnasieundervisningen ska ytterligare öppna dörren för våra unga att ta steget ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier. För Liberalerna är det viktigt att det är möjligt för alla elever att läsa in högskolebehörighet, oavsett vilken inriktning eleverna har valt att läsa på gymnasiet. Det ska också vara möjligt för fler elever att ta till sig den kunskap som krävs för att klara av att ta sin examen inom tre år. Det är inte försvarbart, varken för individen eller ekonomin, att så många behöver fyra, fem eller sex år på sig att klara gymnasiestudierna. Här måste vi göra mer.

Skolans koppling till arbetslivet bör utvecklas. Lärlingsutbildningar och praktik på yrkesprogrammen är viktigt och kommunala bolag bör här föregå med gott exempel. Sommarjobb är ett viktigt första möte med arbetslivet. Målet ska vara att alla som vill sommarjobba ska ha möjlighet att göra det någon gång under gymnasietiden. Vi vill också att alla elever i gymnasier ska erbjudas möjligheten att genomföra Ung Företagsamhets program och skapa sina egna UF-företag.

En sund själ i en sund kropp är en förutsättning för goda skolresultat. Alla elever ska ha rätt att delta i idrott och hälsa och på friluftsdagar. Det är skolans ansvar att det blir praktiskt möjligt. Tillgängligheten i skolorna måste också gälla lokalerna för idrott och hälsa. Lärare i idrott och hälsa måste få utbildning och fortbildning i hur undervisningen kan anpassas utifrån olika elevers förutsättningar. När ungdomar kommer upp i tonåren är det många som hoppar av idrottsaktiviteter vid sidan av idrotten som erbjuds i skolan. Vi vill samarbeta med föreningslivet för att uppmuntra fler ungdomar att fortsätta med idrottsaktiviteter.

I Möjligheternas Huddinge går alla barn i skolan.

Skolan är som ett vaccin. Den som klarar skolan löper mindre risk att hamna i missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Barn som av olika anledningar uteblir från skolan måste genast följas upp. Inget Huddingebarn ska behöva vara hemmasittare. Uppföljning och insatser måste prioriteras.

I Möjligheternas Huddinge finns det akademisk utbildning i världsklass.

Med Campus Flemingsberg är Huddinge kommun unikt i Sverige. Ingen annanstans i Sverige kan du möta så många akademier på ett och samma ställe. Tillsammans med akademierna ska vi fortsätta att utveckla Campus till att bli ett ledande säte för utbildning och forskning. Huddinge ska aktivt arbeta för att attrahera världsledande universitet att öppna filialer på Campus Flemingsberg.

I Möjligheternas Huddinge kan alla göra sig förstådda.

Alla ska få en ärlig chans att lära sig svenska, få ett jobb och integreras in i samhället. Det är viktigt att kvaliteten på undervisningen på SFI hålls hög och att förväntningarna på eleverna är höga. Integrera jobbperspektivet i SFI och förbättra möjligheten att läsa SFI parallellt med jobb eller utbildning. Som en del av att integrera jobbperspektivet måste kopplingen mellan SFI och det lokala näringslivet stärkas. Vi vill uppmuntra till samarbete mellan näringslivet och SFI genom att förslagsvis erbjuda jobbcoachning, praktik och dylikt.

Svenskundervisningen för vuxna måste vara både väl anpassad för den som har lätt att lära sig och för den som har begränsad utbildningsbakgrund. De olika studievägarna inom SFI behöver renodlas för att ge varje individ bästa möjliga väg till svenska språket efter hennes egna förutsättningar. Analfabeter och akademiker ska inte blandas i samma klasser eller ha samma mål och kursplan. Utbildningen måste anpassas efter varje elev.

Vi skulle gärna också se att SFI bidrog till integrering. I undervisningen skulle det vara önskvärt att eleverna också fick samhällsnyttig information, normkritik och genusperspektiv.

Vi måste finna fler vägar för att fler kvinnor ska ta del av SFI.

 

I Möjligheternas Huddinge bygger vi samhällen – inte bara hus och vägar.

Skolor, förskolor, mötesplatser, kommersiell service och rekreation måste planeras och uppföras i takt med bostäder. Ett samhälle är inte enbart hus, vägar, parker och busshållplatser. Det är också vad du, jag och alla andra fyller strukturerna med som är samhället. När vi som kommun bygger samhällen handlar det om att skapa strukturer som vi vill fylla. För att vi ska vilja fylla strukturerna behövs andra inslag som arkitektur, konstnärlig utsmyckning och naturliga mötesplatser.

 

Våra viktigaste förslag. 

 • Intensifiera arbetet med omvandlingsområden.
 • Huddinge behöver fler bostäder. De behöver byggas med förnuft och varsamhet.
 • Ta markreserven för bostadsbyggande i anspråk, exempelvis längs med Ågestavägen.
 • Underlätta bostadskarriären genom ny- och ombyggnation i våra större flerfamiljsområden samt ge utrymme för olika upplåtelseformer.
 • När vi bygger bostäder måste resten av samhällsbygget följa med.
 • Tidigarelägg byggandet av Tvärförbindelse Södertörn.
 • Avlasta Glömstavägen och Häradsvägen med en elektrifierad bussförbindelse mellan Huddinge centrum och Kungens Kurva.

I Möjligheternas Huddinge bor alla bra.

I alla skeden i livet ska du bo bra i något som du kan kalla ditt hem. Som barn ska det finnas plats för dig, dina syskon och dina kompisar. Ett ställe där du i lugn och ro ska kunna läsa läxor, umgås med familj och vänner. När du väl är mogen att flyga ska det finnas möjlighet att flytta hemifrån, men gärna i närheten av familjenästet. Efter ett tag vill du stadga dig, flytta ihop och kanske bilda familj. Då ska det finnas större bostäder med plats för dig och de dina. Ibland blir det inte som du tänkt dig. När separationen väl är ett faktum måste det finnas bostäder i närområdet så att både du, ditt ex och dina barn kan upprätthålla någon form av normalitet i kaoset. Till slut blir det stora boendet för stort. Trädgård och snöskottning blir bara för mycket. Då ska det finnas mindre bostäder att flytta till utan att lämna grannskapet.

Därför måste vi bygga bostäder. Många bostäder i många olika storlekar. Vi är alla individer och vi har olika bevekelsegrunder för hur vi vill bo. Många drömmer om en liten täppa, andra vill ha ett bekymmersfritt boende. Några vill äga sin bostad, andra vill inte ta risker och föredrar att hyra. En del gillar lägenhet men gillar inte att en förening lägger sig i hur man hyr ut och till vem.

Som liberaler tror vi att marknaden är bättre på att läsa av hur Huddingeborna vill bo än vad folkvalda politiker är. För oss i liberalerna är det viktigaste att det byggs bostäder, inte vilken upplåtelseform bostäderna har.

Det är viktigt att vi, när vi vill byta bostad, inte behöver bege oss till en helt annan del av kommunen eller ännu värre lämna Huddinge. Väl avvägda och arkitektoniskt anpassade flerfamiljshus kan komplettera befintliga villaområden samtidigt som stadsradhus och villor mycket väl kan uppföras i mer urbana miljöer. Förtätning, men med förnuft!

 

När nya områden byggs i närheten av kapacitetsstark kollektivtrafik kan vi bygga tätare. Att bygga högt och tätt nära pendeltåget innebär förutom klimatvinster också mer utrymme för villa- och radhusbebyggelse längre bort från stationen.

Men det räcker inte med bostäder för att skapa ett samhälle. Övriga delar måste följa med. Skolor, förskolor, mötesplatser, kommersiell service och rekreation måste planeras och uppföras i takt med bostäder. Badplatsprogram, parkprogram och lekplatsprogram ska genomföras så att det finns fler platser för rekreation i kommunen. Parkbänkar och papperskorgar är viktiga för att få trivsamma promenadstråk. Det räcker inte med investeringar, underhåll måste också budgeteras för.

Ett samhälle är inte enbart hus, vägar, parker och busshållplatser. Det är också vad du, jag och alla andra fyller strukturerna med som är samhället. När vi som kommun bygger samhällen handlar det om att skapa strukturer som vi vill fylla. För att vi ska vilja fylla strukturerna behövs andra inslag som arkitektur, konstnärlig utsmyckning och naturliga mötesplatser.

Den ansatsen behövs även i våra befintliga områden. Även där behöver miljön kompletteras med konst, arkitektur och mötesplatser.

 

 

I Möjligheternas Huddinge är trygghet frihet.

Det är viktigt att du som Huddingebo känner dig trygg alla tider på dygnet. Otrygghet begränsar din frihet och hindrar dig att leva livet som du vill. Kommunen kan påverka den upplevda tryggheten på många sätt. I alla Huddinges områden ska man känna trivsel och trygghet. Vi vill bland annat stödja frivilligorganisationer som genomför till exempel nattvandring och grannsamverkan, bättre underhåll av offentliga miljöer och bättre belysning på gång och cykelstråk.

Våra viktigaste förslag

 • En strategi för ett Huddinge utan utsatta områden 2030
 • Värna om och stärka hembesöksprogrammen för nyblivna föräldrar (BVC)
 • Stadsplanering som skapar en trygg miljö som skyddar individen.
 • Slyröjning, god belysning och situationell prevention
 • Nattrafik och nattstopp i kollektivtrafiken
 • Stödja nattvandring och grannsamverkan
 • Öka gatubelysning
 • Trygghetskameror där de har bevisad effekt såsom vid bil- och cykelparkeringar eller vid brottsutsatta platser i centrumanläggningar

 

I vår stadsplanering bygger vi ett Huddinge tillgängligt för alla och vi gör det utifrån ett feministiskt Då vet vi att vi får med barn, unga, äldre och funktionsnedsattas behov. Planeringsnormer ska ifrågasättas när det är befogat och stadsplaneringen ska vara effektiv och social. När vi planerar nya områden och omgestaltar befintliga så ser vi till att försvåra brott genom att ta bort tillfället som gör tjuven, exempelvis med trygghetskameror, belysning och trygghetsvärdar. Vi ska bygga ett Huddinge som invånarna är stolta över och som de är med och vårdar.

För att göra hela Huddinge tryggare krävs en samhällsplanering som består av en blandning av boendeformer, mer samhällsservice och bättre kopplingar till omkringliggande områden.

 

I Möjligheternas Huddinge finns inga utanförskapsområden.

Det finns områden i Huddinge som är utpekade som mindre trygga och i en del fall som utsatta områden. Många som bor i utsatta områden trivs och är stolta över sina områden. Här finns barn, ungdomar och vuxna med stora ambitioner för sin framtid och engagemang för sina medmänniskor. Den stora majoriteten upplever att ett fåtal individer förstör och allt för länge har fått dominera det offentliga rummet.

Liberalerna har en nationell strategi för att Sverige ska vara fritt från utanförskapsområden 2030. Den strategin vill vi driva även i Huddinge. Vi upplever att Huddinge vidtar en lång rad åtgärder i våra utsatta områden. Det vi saknar är en vision för arbetet. En strategi som alla verksamma i Huddinge kan ansluta sig till, vare sig det är kommunen, civilsamhället eller rättsväsendet. Huddinge måste bli proaktivt i arbetet inte som i dag reagerande. Att få områden att fungera och bli tryggare måste bygga på ett samarbete mellan det offentliga, fastighetsägare och personerna som bor där. En stärkt samverkan kan göra så att fler känner sig fria att röra sig i sina egna områden. En stärkt samverkan med Polisen försvårar för dem som hotar och hatar.

 

I Möjligheternas Huddinge är det tryggt där du bor.

Oavsett när på dygnet eller året man vill ta sig runt i kommunen så ska det vara tryggt och enkelt. Såväl plogning och sandning som sandsopning av gång-, cykel- och bilvägar måste fungera smidigt för att alla ska kunna ta sig fram. Gång- och cykelvägar, återvinningsstationer, parkeringar och andra målpunkter ska vara väl belysta och trasig belysning ska åtgärdas snabbt.

Att sätta upp fler trygghetskameror som bevisligen kan förhindra brottslighet är vi för. Likaså fler trygghetsvakter.

För att barn ska kunna ta sig själva till och från skolan är det viktigt att trafiksäkerheten på och runt Huddinges vägar är hög. Kring skolor och andra platser där barn rör sig är det extra viktigt att säkerställa att hastighetsgränserna efterlevs.

 

I Möjligheternas Huddinge samarbetar vi.

Fler sociala insatsgrupper behövs för att hjälpa unga i riskzonen. Sociala insatsgrupper är ett arbetssätt som underlättat samarbetet mellan olika aktörer som kan hjälpa en ung person som är på väg att hamna i en kriminell livsstil. I Huddinge ingår fältassistenter, polis, socialtjänst, förebyggarteam, skolan och trygghetsvärdar. Vi vill stärka och utöka arbetet med sociala insatsgrupper.

Med ett stort antal hundägare i kommunen vore ”Nos och span” någonting att se över. Den är ett samverkansinitiativ där aktiva hundägare samverkar med polis och kommun.

I Möjligheternas Huddinge är kriminalitet inget alternativ.

I takt med att de gängkriminella ökar i antal och blir allt våldsammare ökar också trycket på kommunens avhopparverksamhet. Huddinge kommun måste utöka resurserna för avhopparverksamhet och utöka samarbetet med rättsväsende och andra kommuner för att säkerställa att potentiella avhoppare ser att det finns en väg ut. Även om verksamheten är dyr så är en fungerande avhopparverksamhet en lönsam investering.

 

I Möjligheternas Huddinge ser vi alla barn.

Ett destruktivt beteende ska brytas tidigt. Samarbetet mellan Socialtjänst och skola är därför av största betydelse och ska stärkas. Det gäller också att på ett tidigt stadie etablera samarbete inom kommunen och med föräldrarna. Huddinge ska bli bäst i Sverige på tidiga insatser för barn och unga i riskzonen.

Det är på fritiden som risken är störst att rekryteras in i ett kriminellt liv. Därför vill Liberalerna tillsammans med skola och civilsamhälle fånga upp den stora mängd barn i åldern 10–12 som inte är inskrivna i den öppna fritidsverksamheten. Vi vill att alla 10–12-åringar ska ha något meningsfullt att sysselsätta sig med efter skolan, inte driva runt i centrum.

Huddinge är en av de kommuner som genomför hembesöksprogram som bygger på att personal från BVC och Socialtjänsten gör hembesök hos nyblivna föräldrar. Genom tidiga hembesök och uppföljande insatser får såväl barnen som vårdnadshavare bättre förutsättningar till delaktighet och jämställda livsvillkor.

 

I Möjligheternas Huddinge stödjer vi den som ber om hjälp.

Egen ekonomi är en förutsättning för frihet. Därför ska försörjningsstödet utbetalas individuellt. Ingen ska får sin frihet inskränkt genom att försörjningsstödet utbetalas till någon annan än den som uppbär stödet.

 

I Möjligheternas Huddinge fungerar vardagen.

Kommunens roll är att underlätta invånarnas vardag och skapa förutsättningar för människors frihet att forma sina egna liv.

 

Våra viktigaste förslag

 • Det ska vara enkelt att söka bygglov, exempelvis genom ”bygglov över disk” och e-bygglov och det ska vara möjligt att behandla flera ärenden i ett.
 • En rättssäker och transparent hantering av bygglovsärenden och med ett större serviceinnehåll.
 • Även i kulturskyddade områden ska det vara möjligt att utveckla sina fastigheter med klimatsmarta åtgärder, exempelvis solpaneler.
 • Förbättra belysningen på kommunens gång- och cykelvägar.
 • Prioritera vältrafikerade gång- och cykelvägar vid sandning och sopning, exempelvis till och från skolor, förskolor och boenden för äldre.
 • Sätt upp digitala hastighetsskyltar som visar om man kör för fort, framför allt i närheten av skolor.
 • Kommunen ska bli effektivare genom jämförelse, analys och förändring för att möjliggöra skattesänkningar.
 • Säkerställ att behandling av och beslut i exempelvis bygglovsansökningar inte skiljer sig allt för mycket från andra stockholmskommuner.

 

I Möjligheternas Huddinge är kommunen till för Huddingeborna.

Kommunens roll är att underlätta invånarnas vardag och skapa förutsättningar för människors frihet att forma sina egna liv. Huddinge ska i större utsträckning lära av andra framgångsrika kommuner och privata aktörer för att hela tiden få bättre kunskap om vad som fungerar när det gäller prioriteringar, uppföljning och kvalitet.

I Möjligheternas Huddinge har du frihet att välja.

En mångfald av aktörer, offentliga, idéburna och privata, är bra. Det ger dels en större variation och valfrihet för individen, men det ger också möjlighet att jämföra och utvärdera kommunens egna verksamheter. Samma krav på kvalitet ska ställas på kommunala och privata utförares verksamhet. En mångfald av aktörer gynnar också arbetstagare som får mer att välja på. Bra möjligheter att göra karriär, även inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, är både viktigt för att klara personalförsörjningen och en jämställdhetsfråga.

I Möjligheternas Huddinge underlättas vardagspusslet.

Varje dag fyller Huddinges dryga 113 000 invånare sina dagar med lika många olika innehåll: skola, jobb, fotbollsträningar, villaföreningsmöten, hämtning på förskolan, storhandlande och mycket mer. Kommunen ska bidra till att Huddingebornas vardagspussel går ihop – inte lägga hinder i vägen för det. Om arbetsgivare, såväl offentliga som privata, och skolor jobbar med mer flexibla start- och sluttider för arbets- och skoldagar ökar valfriheten för den enskilde, kollektivtrafiken används effektivare och trängseln på vägarna minskar.

Huddinge kommun ska vara ett föredöme i arbetet för att förenkla vardagslivet för sina invånare. Oavsett när på dygnet eller året man vill ta sig runt i kommunen så ska det vara tryggt och enkelt. Såväl plogning och sandning som sandsopning av gång-, cykel- och bilvägar måste fungera smidigt för att alla ska kunna ta sig fram. Gång- och cykelvägar, återvinningsstationer, parkeringar och andra målpunkter ska vara väl belysta och trasig belysning ska åtgärdas snabbt.

För att barn ska kunna ta sig själva till och från skolan är det viktigt att trafiksäkerheten på och runt Huddinges vägar är hög. Kring skolor och andra platser där barn rör sig är det extra viktigt att säkerställa att hastighetsgränserna efterlevs. Vi vill se hastighetsmätare och farthinder som garanterar lugn körning.

Det ska vara enkelt och självklart att återvinna i hela Huddinge, antingen på återvinningsstationer eller genom att sortera hemma.

I Möjligheternas Huddinge används skatterna effektivt.

De miljarder som Huddinge kommun årligen tar in i skatt ska i första hand gå till att säkra kärnverksamheter, såsom skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst, med hög kvalitet. Lokaler ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva och vid nyproduktion ska investeringskostnaderna hållas nere så att resurserna kan läggas på kärnverksamheten istället för på höga hyror. Minskad energianvändning i lokalerna ska märkas på hyran så att beteendeförändringar uppmuntras.

Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt och genom att bli bättre på att jämföra, analysera och förändra ska kommunen bli effektivare och på så sätt kunna sänka skatten på sikt.

I Möjligheternas Huddinge är det lätt att nå och lätt att förstå kommunen – för alla.

Kommunen ska beakta digitaliseringens möjligheter. Det ska vara enkelt och smidigt att ta kontakt med kommunen och framföra synpunkter och felanmälan. Invånarna ska få bättre återkoppling på klagomål. Fler ärenden ska kunna genomföras med hjälp av e-tjänster och det ska vara lätt för Huddingeborna att förstå vad som ska ingå i ansökan samt söka för flera åtgärder i samma ärende. Beslut, exempelvis bygglovsbeslut, ska uppfattas som rättvisa och vara rättssäkra. De ska utgå från detaljplanens intentioner och handläggas snabbt. Bygglovshanteringen behöver bli mer serviceinriktad vilket innebär lägre kostnader i form av tid och pengar både för den sökande som för kommunen. På Liberalernas initiativ har pilotprojekt genomförts för en bygglovsbil som besökte olika knutpunkter i kommunen för att ge råd och stöd i bygglovsprocessen. Vi kommer att driva på för att detta ska bli permanent.

I digitaliseringens tidevarv gäller det att inte glömma de Huddingebor som befinner sig i digitalt utanförskap. Kommunen måste därför ha strategier för att även tillse den gruppens behov. Här behövs även ett samarbete mellan kommunens olika verksamheter och med andra offentliga verksamheter.

 

I Möjligheternas Huddinge finns det något bortom skola och arbete.

Om skola och arbete är en blandning av måsten och krav så är fritiden den tid då du ska ha möjligheten att följa dina egna önskemål. Kommunens roll är att vara den möjliggöraren. Du ska inte behöva leta efter kultur och idrott i Huddinge. Huddinge ska istället utvecklas till en plats som erbjuder fler spontana mötesplatser med kulturella inslag, fler spontana idrottsplaner, parker, hundrastgårdar och utegym, som kravlöst kan förgylla din vardag.

Våra viktigaste förslag

 • Centrala Huddinge ska ha en simhall.
 • Bygg ett nytt och modernt huvudbibliotek i centrala Huddinge.
 • Alla 6-åringar ska få ett eget bibliotekskort.
 • Utöka fritidsgårdarnas öppettider och anpassa efter ungdomarnas önskemål.
 • Kombinera nya skolor med fullstora idrottshallar och konstgräsplaner för att säkerställa utbyggnad i hela kommunen.
 • En av kommunens kommande idrottshallar ska planeras med särskild inriktning på gymnastik.
 • I samarbete med andra kommuner kan även mer ovanlig utrustning tillhandahållas och det kan i större utsträckning bli möjligt att erbjuda parasport. Sportotek bör inrättas i Huddinge tillsammans med civilsamhället.
 • Ge idrotten ett gemensamt mål att sträva efter och arbeta tillsammans med. SM-veckan till Huddinge.
 • Östra Gymnasiets utställningsverksamhet är unik i Sverige. För att få fler utställningar med kända konstnärerbör Östra Gymnasiet också utses till officiell konsthall.
 • Huddinge behöver en strategi för samverkan med civilsamhället med ambitionen att öka civilsamhällets bidrag.
 • Kommunen ska utveckla sin roll som möjliggörare av olika kulturarrangemang.
 • Alla barn och unga ska ha en meningsfull fritid.
 • Idrottshall med publikkapacitet för spel i högsta serierna.
 • En fotbollshall för att spara miljö och klimat.
 • Idrott, fritid och kultur behöver få större vikt i samhällsplaneringen och i dess styrdokument.
 • Stärk kulturklustret Fullersta Gård genom renovering av Fullersta bio och anläggande av en skulpturpark.
 • En kulturskola på Södertörn. Genom samarbete mellan kommunerna ökar utbudet och tillgängligheten.

I Möjligheternas Huddinge är biblioteken i centrum.

Bibliotekens roll i samhället ska stärkas. Biblioteken är en oumbärlig inrättning för att stimulera kommuninvånarnas läslust och tillgodose deras behov av kunskap och information. Här tillgängliggörs litteratur, här kan medborgarkontakter tas, här kan konsten leva och kulturen frodas. Biblioteken ska inte bara vara en inrättning att låna böcker på utan även en mötesplats. Bibliotekets ”tysta rum” ska försvaras men det offentliga rummet ska också utvecklas. Fler bibliotek med ”mer öppet” det vill säga obemannade tider då man med bibliotekskortet kan komma in i biblioteket för att låna/läsa/plugga bör testas. Bibliotek bör finnas i samtliga större centrum i kommunen och ligga där folk rör sig. Särskilt mindre bibliotek kan gynnas av att satsa på digitala alternativ och ljudböcker som komplement till pappersböcker. Biblioteken ska särskilt arbeta med att väcka läslusten hos barn och unga.

I samband med det nya kommunhuset kommer ett nytt huvudbibliotek att uppföras vid Paradistorget. Vår ambition är att biblioteket ska bli en ny naturlig mötesplats för Huddingebor i alla åldrar.

I Möjligheternas Huddinge frodas kulturskolan.

Undervisningen i kulturskolan ska bedrivas med konstnärliga ambitioner. Det är viktigt att kulturskolans bidrag går till att barn och ungdomar får utvecklas och ta tillvara sina konstnärliga talanger. De skattemedel som investeras i verksamheten ska komma många barn och ungdomar till godo och man bör arbeta för att nå fler elever. Möjligheten att prova på kulturskolans aktiviteter i skolan bör breddas.

Samverka med andra aktörer såsom studieförbunden för att fler ska få möjlighet att delta i fler och andra kulturaktiviteter.

I Möjligheternas Huddinge skapas möten.

Kommunen ska utveckla sin roll som möjliggörare för olika kulturarrangemang, gärna tillsammans med någon eller några av de kulturföreningar som finns i kommunen. Vi ska ständigt vara alerta och öppna upp kommunens lokaler för kulturevenemang. I Huddinge har vi som tradition att stötta arrangören. Vi bör även kolla på möjligheten att stötta besökaren.

 

I Möjligheternas Huddinge är civilsamhället en del av samhällsservicen.

Föreningslivet är en del av civilsamhället. Det offentliga stödet till föreningslivet ska vara långsiktigt och bör ha tydliga ramar och mål, men inte styra i detalj. Barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet av, med och för grupper som annars har svårt att hävda sig bör vara prioriterat. Offentlig finansiering ska endast gå till föreningar med demokratiska värderingar. Insatser som föreningsliv och civilsamhället gör ska uppmuntras och uppmärksammas och vi ser gärna fler samarbeten och partnerskap mellan kommunen och idéburna organisationer.

Det moderna civilsamhället finns i många former, såväl traditionella folkrörelser som nya i huvudsak nätbaserade initiativ. Denna utveckling ska bejakas. Vår liberala syn på civilsamhället inkluderar även det frivilligengagemang som bedrivs digitalt. Vi uppmuntrar särskilt föreningar att ta initiativ som leder till att barn och unga får möjlighet att engagera sig och prova på olika idrotter, exempelvis genom att låna ut utrustning.

I Möjligheternas Huddinge finns fritid för alla.

Samhället ska vara möjliggörare och inspiratör även för de – framförallt unga – som står helt utanför föreningslivet; det kan inte få vara ett krav att vara föreningsansluten för att få tillgång till stöd från samhället. Den spontanpeng som finns ska utvecklas och förstärkas.

Utbyggnad av lokala förenings- och idrottslokaler bör gå i takt med kommunens utveckling i stort. När det kommer till specialidrottsanläggningar bör Huddinge gå ihop med andra kommuner för att tillskapa sådana. Förutsättningar bör också undersökas för att skapa en länsöverskridande kultur- och fritidspeng som gör det möjligt för barn att fritt ta del av det kommunala kultur-, fritids- och idrottsutbudet över kommungränserna. Därmed får barnen i Stockholmsregionen större och mer likvärdiga möjligheter till kultur och fritid.

Merparten av dagens stöd till barn- och unga går till pojkar. Den av Liberalerna initierade satsningen för att säkra en jämställd idrott inom kommunen ska fortsätta. Idrotten ska vara jämställd och jämlik på alla plan med jämn fördelning av träningstider etc. Bättre badmöjligheter är det som unga flickor efterfrågar mest. Detta i kombination med att det är svårt för skolorna att få tillräckligt med tider för simundervisning samt att kommunens simhallar, särskilt Huddingehallen, är i dåligt skick gör att det är hög tid att det byggs en ny simhall i Huddinge.

Lika mycket resurser ska avsättas till flickors respektive pojkars fritid. Idrotts- och fritidsverksamheter som får offentliga bidrag ska visa att de arbetar inkluderande och att alla barn och unga får tillgång till verksamheten, oavsett kön. Vi vill öppna dörren för fler in till ridsporten. Ridning är en populär sport i Huddinge och Liberalerna ser behov av ett nytt stall för att korta köerna.

I Möjligheternas Huddinge har alla barn och unga något att göra på fritiden.

Öppen fritidsverksamhet har en roll när det kommer till att ge unga en meningsfull fritid. Kvaliteten på verksamheterna kan höjas genom färre lokaliseringar och vi ser gärna satsningar på olika teman och på så sätt intressera fler.

Verksamheten på kommunens fritidsgårdar ska vara av hög kvalitet och öppettiderna ska bättre spegla ungdomarnas önskemål. Särskilt fokus ska ligga på att göra fritidsgårdarna trygga och trevliga mötesplatser för alla. Genom samarbete med andra kommuner ska vi ge mindre idrotter möjligheten att genomföra sina verksamheter. Huddinge ska fortsatt ha ett brett utbud av fritidsverksamheter för personer med funktionsnedsättningar och fler bör få möjlighet att testa på fler idrotter.

 

I Möjligheternas Huddinge lever man livet hela livet.

Människor är olika, också när det handlar om hur vi vill och kan bo på äldre dagar. Det behövs en mångfald av bostäder anpassade för årsrika, både på den vanliga bostadsmarknaden och i form av äldreboenden. De som har behov av vård- och omsorgsboende ska ha rätt att få en plats, och större hänsyn ska tas i biståndsbedömningen till personers upplevelse av ensamhet och otrygghet. Vi vill se fler trygghetsboenden där du som årsrik kan bo utan biståndsbedömning eller sjukdom där gemensam matsal och aktiviteter planeras för att skapa gemenskap och hindra ofrivillig ensamhet.

För hållbar samhällsbyggnad är det bra om byggnation kan följa med den demografiska utvecklingen och trender. Vi vill därför bygga fler kombinerade äldreboenden – studentboenden. Det innebär att lägenheterna utformas på ett sätt som uppfyller krav som ställs på båda boendeformerna (storlek, badrumsyta, osv.) Då kan generationer mötas och risken att lägenheter står tomma i längre perioder minskar.

Kommunen ska främja ett aktivt och hälsosamt liv bland äldre också i samhällsplaneringen, genom att se till att det finns promenadstråk och att snöröjning och sandning fungerar. Fler bänkar i utomhusmiljön som bjuder in till längre promenader i vår vackra kommun. Det ska också finnas utegym som går att använda även för den som inte är urstark och annat som kan tänkas inspirera till aktivitet bland årsrika. Huddinge kommun ska ha bidragsregler som uppmuntrar föreningar att arrangera idrottsaktiviteter för årsrika.

 

Våra viktigaste förslag

 • Planera för fler trygghetsboenden och andra typer av boenden som äldre önskar.
 • Huddinge ska tillsammans med civilsamhället bryta ofrivillig ensamhet bland äldre.
 • Kommunen ska, tillsammans med regionen, arbeta för en sammanhållen vård och omsorg för äldre: ett gemensamt vårdval.
 • Bygg fler kombinerade förskolor och äldreboenden.
 • Vid ny-, om- och tillbyggnad av SÄBO ska det finnas en tvättmaskin per brukare.
 • Utökad möjlighet till ledsagning – hemtjänst och SÄBO.
 • Utred förutsättningarna för att erbjuda sommarkollo för seniorer.

I Möjligheternas Huddinge är man kanske själv men man är inte ensam. 

Under pandemin ökade den ofrivilliga ensamheten, inte minst bland pensionärer. Studier visar att ofrivillig ensamhet kan leda till fysisk och psykisk ohälsa och Liberalerna vill verka för att bryta den negativa utvecklingen. Det finns ingen snabb lösning. Det är viktigt att inte den äldres känsla blir förminskad eller inte tas på allvar. Kompetenshöjande insatser kring ofrivillig ensamhet för både personal på SÄBOs och pensionärer vore ett sätt att öka medvetenheten.

Digitala hjälpmedel och internet kan öppna många dörrar. Telefonsamtal och videosamtal med familj är exempel. Även om det inte är samma sak eller precis lika bra som att ses på riktigt så kan det ge någon sorts lindring och känsla av samhörighet. IT och digitala hjälpmedel kan kännas främmande och svårt. Därför vill vi tillsammans med civilsamhället sänka tröskeln genom att hjälpa årsrika att komma igång med exempelvis digitala möten.

I dag använder äldreboenden sällskapsdjur för ett ökat välmående och det vill vi uppmuntra till. Tallgårdens höns är ett gott exempel, men också inhyrning och utbildning av terapihundar som kan bidra till social stimulans när personalens tid för social interaktion är begränsad.

Vi vill se en meningsfull fritid för årsrika. Daglig verksamhet ska erbjuda aktiviteter som kan locka alla. Vi uppmuntrar också till samarbete med idéburna organisationer, till exempel PRO, SPF och andra pensionärsgrupper, för att hitta nya aktiviteter som kan förgylla vardagen. Vi vill uppmuntra och stötta samarbetet kring de äldre mellan kommunens kultur- och idrottsföreningar för ett rikare liv på ålderns höst.

I Möjligheternas Huddinge har du valfrihet med kvalitet och på dina villkor.

För oss liberaler är valfrihet i välfärden i högsta grad ett exempel på feministisk politik.

Såväl privata som offentliga utförare ska kontrolleras och utvärderas noga, och samma krav ska gälla för alla. Med hårda kvalitetskrav och en noggrann och relevant uppföljning finns det ingen plats för oseriösa utförare. Liberalerna vill se oannonserade besök för att följa upp kvaliteten på äldreboenden. Kontinuitet är ett viktigt värde inom äldreomsorgen och därför ska kontinuitet framgå tydligt i kvalitetsredovisningar i hemtjänsten. De äldre ska så långt som möjligt kunna påverka vem det är som kommer hem till dem.

Ingen ska behöva vara orolig för att inte få äldreomsorg när man behöver, och ingen ska behöva vara orolig att den inte är tillräckligt bra. Tillgång till sociala aktiviteter, god mat eller att få komma ut i friska luften om man vill ska vara en självklarhet även när man bor på äldreboende. Vid nybyggnation vill vi ställa krav på att tvättmaskiner ska sättas in i varje lägenhet. Befintliga äldreboende får gärna ta efter. Det ska vara en självklarhet att dina kläder förblir dina kläder och inte blandas ihop med andras. Det är inte garanterat som det ser ut i dag.

I Möjligheternas Huddinge bestämmer du innehållet i din omsorg.    

Ramtider i hemtjänsten ger den äldre möjlighet att bestämma hur den beviljade tiden ska användas. För att öka den enskildes självbestämmande och kvaliteten i omsorgen krävs ett arbetssätt och ett ledarskap som kännetecknas av lyhördhet och kontinuitet, utifrån idén om den äldres behov i centrum. Bara för att man har blivit äldre betyder inte det att man blivit mindre människa. Omsorgen för äldre ska hålla hög kvalitet för alla, men också bejaka våra olikheter och skilda önskemål. En lägenhet i ett äldreboende är den enskildes hem där man så långt det är möjligt ska bestämma själv. Ingen ska kunna köpa sig en bättre vård, men däremot kan man få betala extra om man vill få service inom fler områden än det som traditionellt erbjuds, till exempel fotvård, frisörbesök eller spabehandlingar på äldreboendet.

Om du bor i eget boende och har hemtjänst, eller bor på SÄBO och behöver hjälp att ta dig ut i samhället eller till aktiviteter ska du enkelt kunna få hjälp av ledsagare. Liberalerna vill se en utökad möjlighet till ledsagning.

I Möjligheternas Huddinge värnar vi om kvaliteten i äldreomsorgen.

Pandemin visade upp brister inom äldreomsorgen, så även i Huddinge. Personalens kompetens är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna inom äldreomsorgen. Det är avgörande att personalen har rätt vårdkompetens och god språkkompetens. Brukaren och personalen måste ha förmåga att kommunicera och förstå varandra vilket gör att flerspråkig kompetens hos personalen är värdefull. Utbildning ska löna sig. Därför ska det vara självklart att välutbildad personal ska ha högre lön. Den som utför ensamarbete ska alltid ha tillräcklig utbildning. Där personalen arbetar i grupp kan den som har liten erfarenhet eller utbildning göra värdefulla insatser genom att avlasta med enklare uppgifter. Chefer har ett stort ansvar.

Den tekniska utvecklingen innebär fantastiska möjligheter för att öka årsrika människors självständighet, delaktighet och livskvalitet. Den här utvecklingen bör bejakas, utnyttjas och utvecklas. Samtidigt måste beslutsfattare ställa tydliga krav. Videomöten, robotar, och andra tekniska hjälpmedel ska användas för att ge mer tid till mänsklig samvaro, eller för att den som helst vill vara ifred ska få vara det – inte för besparingar. Tekniken måste användas med samtycke från den enskilde och med respekt för den äldres integritet.

I takt med att vi blir äldre så ökar den andel av befolkningen som utvecklar demenssjukdomar. Att vårda äldre med demenssjukdom kräver speciell kompetens kring och beroende på diagnos även specifik kunskap. Liberalerna vill säkerställa att våra demensboenden är kompetenssäkrade genom utbildning och kompetensväxling.

 

I Möjligheternas Huddinge bryr vi oss om varandra.

Varje individ, också den med de allra sämsta förutsättningarna, har rätt att få tillgång till verktygen för att kunna leva ett värdigt liv, till sin fulla potential. Detta gäller speciellt barn och de som på grund av funktionsnedsättningar, missbruk eller de som lever i våldsutsatthet, behöver stöd för att förverkliga sina livschanser. När framtidstron försvinner tappar människor hopp och viljan att försöka. Vår utmaning är att ge dessa människor möjlighet att känna framtidstro igen.

Våra viktigaste förslag

 • Erbjud mer föräldrautbildning till föräldrar med barn i alla åldrar, särskilt med fokus på tonåringar.
 • Ett barn som placeras ska alltid få en hälsokontroll och deras hälsa ska systematiskt följas upp. Det kan låta självklart, men det är det inte som det ser ut i dag.
 • Samtliga grundskolor ska arbeta med att stärka elevernas psykiska hälsa i enlighet med evidensbaserade metoder.
 • Placerade barns skolresultat ska alltid följas upp.
 • Huddinge ska ta fram en nollvision mot självmord och arbeta för att anhöriga ska få stöd.
 • Skapa ett långsiktigt stöd för kvinno- och tjejjourerna.
 • Prioriterade arbete för att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer genom till exempel behandling av män som slår.
 • Kartlägg utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Utred förutsättningarna för att erbjuda barn och unga sommarkollo.
 • Samarbeta med övriga Södertörn för att vid behov kunna erbjuda skyddat boende i grannkommunerna.
 • Genom fler ridskoleplatser vill vi öka utbudet av ridning för funktionshindrade.
 • Huddinge ska arrangera årliga Funkisfestivaler.

I Möjligheternas Huddinge stödjer vi varandra.

Aktivitet och gemenskap ska alltid prioriteras framför passivitet och utanförskap, också för den som är långt utanför den reguljära arbetsmarknaden. Huddinge ska fortsatt anställa personer som uppbär försörjningsstöd för att ge dem erfarenhet och meriter genom så kallade 100 Huddingejobb och vi ser gärna att det utökas till 200 jobb. Föräldrar och unga vuxna ska prioriteras. Det mest önskvärda är arbete på den reguljära arbetsmarknaden. En del kommer att vara hänvisade till daglig verksamhet och den ska därför ges ett kvalitativt gott innehåll.

Byråkratin som krävs för bistånd och försörjningsstöd är väldigt omfattande, krånglig och uttömmande information krävs. Det får inte vara alltför höga trösklar för att ansöka om bidrag.

Självklart betalas stöd och bidrag till den som söker stödet, inte till någon annan familjemedlem

I Möjligheternas Huddinge bryr vi oss om barns behov, inte föräldrars önskemål.

FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag den 1 januari 2020. Det är viktigt att tillämpningen av barnkonventionen stärks och att det är barnets bästa, inte föräldrarnas bästa, som alltid väger tyngst. Föräldrars förmåga att ta hand om sina barn är a och o för barnens välbefinnande och framtid. Det förebyggande arbetet bör fokuseras på att stödja föräldrarna i sin roll genom till exempel generella föräldrautbildningar, men även genom riktade insatser och uppsökande verksamhet. Vi ser gärna att föräldrautbildning bakas in i samband med barnhälsoundersökningar som regelbundet genomförs med barn 0–6 år hos BVC. Får inte barnhälsovården kontakt med familjen vid återkommande försök är det viktigt att anmälan görs till socialtjänsten.

Omhändertagande av barn bör förebyggas genom utökade insatser för familjen på hemmaplan. Ju tidigare insatser sätts in för barn och unga i riskzonen, desto bättre möjlighet att barn och unga får förutsättningar att bryta ett destruktivt beteende. Genom tidiga hembesök och uppföljande insatser får såväl barnen som vårdnadshavare bättre förutsättningar till delaktighet och jämställda livsvillkor. Ett arbete som redan i dag bedrivs i bland annat Vårby och Flemingsberg.

Ofta får barnen stanna hemma för länge när det är problem i hemmamiljön. Jourhemsplacering av barn och ungdomar bör ske i ett tidigare skede än i dag så att jourhemmet kan göra skillnad. Det är viktigt att jourhemmet får tillgång till information om den ungdom som placerats, information som kan bidra till en trygg miljö och en lättare väg för att komma tillbaka på rätt bana igen. Samarbetet kring placerade barn ska stärkas genom strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Sociala insatsgrupper är ett arbetssätt som underlättar samarbetet mellan olika aktörer som kan hjälpa en ung person som är på väg att hamna i en kriminell livsstil. Fler sociala insatsgrupper behövs för att hjälpa unga i riskzonen, även för dem som inte ännu har fyllt 15 år.

Socialtjänstens barn- och ungdomsutredningar ska göras av två socialsekreterare varav en ska vara barnets egen kontakt att vända sig till. Arbetet som socialarbetare kan vara mycket påfrestande och hot förekommer. Det är viktigt att stöd finns tillhands vilket också kan bidra till att göra yrket mer attraktivt då det i dag är hög personalomsättning inom socialtjänsten som vi måste råda bot på. Alltfler unga i dag lider av psykisk ohälsa. En ungdom som inte mår bra ska inte behöva vänta till ”onsdag förmiddag nästa vecka”. Det är också av största vikt att orosanmälningar som kommer in från skolan tas på största allvar och följs upp. Kommunikation och samverkan är nyckeln till färre barn som faller mellan stolarna.

I Möjligheternas Huddinge kan alla bli sitt bästa jag.

Det är viktigt att slå vakt om målet i LSS att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra och uppnå goda levnadsvillkor. Goda levnadsvillkor innebär olika saker för olika människor och insatserna kan därför inte standardiseras.

Lärare, yrkesvägledare, arbetsförmedlare och andra vuxna som har kontakt med unga personer med funktionsnedsättning ska ha höga förväntningar på dem till vidgade perspektiv och att se sin potential.

Möjligheten för anhöriga att arbeta som assistenter är viktig. Samtidigt är det önskvärt att särskilt barn även har externa assistenter. Kommunen ska aktivt stödja barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar i barnens vuxenblivande så att en smidig övergång till vuxenlivet kan ske.

I Möjligheternas Huddinge är alla fria från hedersförtryck.

Att motverka hedersrelaterat förtryck handlar om att värna friheten. Friheten inte bara för den som utsätts för förtrycket utan även friheten att slippa utöva förtrycket.

Att motverka hederskulturer är svårt och vi behöver utnyttja all den expertis som finns i samhället. För att veta hur vi ska angripa den här förödande traditionen behöver vi en kartläggning av utbredningen i kommunen.

I Möjligheternas Huddinge misshandlar männen inte kvinnorna.

Mäns våld mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för de värderingar som upprätthåller föreställningen att kvinnors frihet och integritet är mindre värd än mäns. Fysiskt och psykiskt våld, eller hot om våld, används som medel för makt, kontroll och underordning. Insatserna för att motverka våld i nära relationer är därför en av de mest prioriterade jämställdhetsfrågorna. Ett samhälle där individens utsatthet för våld avgörs av könet kan aldrig vara fullt ut jämställt.

Våld i nära relationer förekommer inte bara i vuxen ålder. I en ny rapport från BRÅ framkommer brister i uppmärksammandet av och kunskaper kring våld i ungas parrelationer. Här pekas skolans elevhälsa ut som en viktig aktör för att sprida kunskap kring vad som är okej i en relation och hur man kan gå tillväga om en relation har spårat ur.

Det ska inte finnas yttre hinder för att en våldsutsatt kvinna ska kunna lämna en våldsam man. HUGEs lägenhetsbestånd, förenklat pappersarbete för ansökan av bistånd och en trygg förskole- och skolmiljö om barn finns med i bilden ska finnas tillgängligt.

Stödet till kvinnojouren ska utformas så att det är möjligt att arbeta utifrån ett mer långsiktigt perspektiv och inte bygger på projektbidrag.

Mäns våld mot kvinnor drabbar inte bara kvinnan utan även barnen. Förskolans och skolans personal ska ha god kännedom i hur man upptäcker och gör orosanmälan. Om en kvinna med barn får skyddat boende är det viktigt att barnet fortsatt får tillgång till en fast social kontakt utanför hemmet, skola eller förskola.

 

Publicerad 2022-02-09

Uppdaterad 2022-08-09