Se alla

Skolan först

Starten i livet ser olika ut, men i skolan ska varje barn få en chans att skapa sin framtid. En bra skolgång är också den bästa försäkringen mot utanförskap och att dras in i kriminalitet. För oss liberaler är skolan biljetten till framtiden och därför sätter vi skolan först.

Vi vill att alla ska gå ut grundskolan med behörighet och att alla har nått så hög kunskapsnivå som möjligt. Det behövs både fler E och fler A! Alla gymnasieelever ska ha förutsättning att ta studentexamen efter tre år. Därför måste alla skolor vara bra skolor. För att barnen i Huddinges skolor ska få bättre resultat vill vi satsa på fler förskollärare, språkutveckling, fler lärare i klassrummet, bättre läromedel och förstärkning av det pedagogiska ledarskapet. Skolan ska ha höga förväntningar på alla elever och lärarna ska fokusera på att varje elev ska bli sitt bästa jag. Alla Huddinges skolor ska vara bra skolor! 
Huddinge ska ha Sveriges bästa skolor. För att vi ska nå dit krävs det en tydlig strategi.

Alla elever ska få undervisning utifrån sina förutsättningar

Elever med behov av extra stöd såväl som högpresterande och särskilt begåvade barn och elever ska känna att skolan ger dem möjligheten att bli sitt bästa jag. För elever som behöver ett mer omfattande stöd för att klara skolan ska de erbjudas flera alternativ och rätt resurser ska sättas in tidigt. Huddinge behöver undersöka behovet av särskilda undervisningsgrupper och resursskolor för att fler elever ska få rätt stöd och vi vill satsa på fler speciallärare.

Särskilt begåvade barn och elever ska få utmaningar på rätt nivå. Svårare uppgifter och förhöjd studietakt ska erbjudas dessa elever. Vi vill också se över möjligheten att ta fram spetsutbildningar.

Vi behöver Sveriges bästa skolledare och lärare

Engagerade och kunniga lärare är en förutsättning för att elever ska få den kunskap de behöver och har rätt till. Här är det viktigt att lärarna får rätt stöd så att de kan ägna sig åt sin huvuduppgift – undervisning. För att frigöra mer tid för lärarna ska hjälpverktyg såsom fler lärarassistenter, en välfungerande elevhälsa och digitalisering användas.

Det är viktigt att lärartätheten ökar. För att fler skickliga lärare ska vilja arbeta i Huddinges skolor kräver det bland annat en mer motiverande arbetssituation. Lärare och rektorer måste få möjlighet att utvecklas och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter med varandra. Det kollegiala lärandet ska vidareutvecklas, det pedagogiska ledarskapet ska stärkas och lärare ska uppmuntras till att testa nya, evidensbaserade undervisningsmetoder. Självklart ska kommunens lärarlöner fortsätta ligga i toppen av löneligan.

Socialarbetare som kan arbeta direkt på skolan

De barn och elever som klarar skolan löper mindre risk att hamna i missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Barn som av olika anledningar uteblir från skolan måste genast följas upp. Inget Huddingebarn ska behöva vara hemmasittare. Uppföljning och insatser måste prioriteras. Staten bör stötta kommuner med skolor i utsatta områden med socialarbetare som kan arbeta direkt på skolan med elevernas skolnärvaro och skolframgång.

Sveriges bästa skolor behöver rätt mängd resurser

Sveriges bästa skolor behöver rätt mängd resurser. Liberalerna tänker förse skolan med de finansiella resurser som behövs för att nå det målet. Vi är skyldiga både våra elever och våra skattebetalare att resurserna används på bästa möjliga sätt. Därför måste vi säkerställa att de resurser vi skjuter till kommer eleverna till godo.

 

Fler förslag för skolan hittar du här.

Senast uppdaterad: 2022-06-01