Våra viktigaste förslag:

  •  Skolan först! Liberalerna är garanten för att fokus är på skolans kärnuppdrag; att ge våra barn och unga en bra utbildning.
  •  Skolan ska inte bara erbjuda specialpedagoger och speciallärare för barn i behov av särskilt stöd utan även expertlärare för högpresterande och särbegåvade elever.
  •  Avlasta lärare från uppgifter som andra kan göra. Exempelvis genom fler lärarassistenter eller socialpedagoger.
  •  Dags att skippa lapparna! Inför ett väl fungerande webbaserat system för kommunikation mellan hem och skola.
  • Vid nybyggnation och ombyggnation av skolor och idrottshallar ska det från början planeras för separata duschbås.
  •  Samtliga grundskolor ska arbeta med att stärka elevernas psykiska hälsa enligt YAM eller annan evidensbaserad metod.
  •  Du ska bestämma vilken skola du/dina barn ska gå i.
  •  Ta bort administrativa hinder, såsom dålig schemaläggning på yrkesprogram, för att underlätta för elever att läsa in högskolebehörighet.
  • Alla elever i gymnasier och grundskolor ska erbjudas möjligheten att genomföra Ung Företagsamhets program och skapa sina egna UF-företag.

Kunskap i fokus

Utbildning och kunskap är den viktigaste faktorn för att ge människan möjlighet att leva i frihet. Utbildning och kunskap ger människan möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, förbättra sin livssituation. Därför prioriterar liberaler alltid skolan.

Alla barn ska mötas med höga förväntningar utifrån sina egna förutsättningar och ha rätt till höga förväntningar på sin framtid. Skolan ska se till att fler når godkända resultat. Fler ska också få möjlighet att utvecklas och utmanas att nå högre betyg. Elever i behov av särskilt stöd ska upptäckas tidigt och resurser ska sättas in direkt. Högpresterande och särbegåvade barn ska ges utmaning utifrån sina förutsättningar.

Fler gymnasieelever måste klara sin examen inom tre år. Det är inte försvarbart, varken för individen eller ekonomin, att så många behöver fyra, fem eller sex år på sig att klara gymnasiestudierna. Förskolan är första steget i barnens utbildningsresa och en viktig pedagogisk verksamhet som ska vara tillgänglig för alla barn. Barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till minst 25 timmar i förskolan.

Skickliga lärare och rektorer är avgörande

Lärarna har Sveriges viktigaste yrke. Samhället måste tydligare än idag visa sin uppskattning. Läraryrket ska vara ett välavlönat, kreativt och fritt akademikeryrke. En bra lärare är A och O för att eleverna ska få bra undervisning. Förutom goda ämneskunskaper krävs ett gott ledarskap för att skapa arbetsro för eleverna och en bra miljö för inlärning i klassrummet. Ledarskapet i klassrummet ska vara i fokus vid kompetensutveckling och lönesättning. Lärare ska kunna fokusera på undervisning och rektor på det pedagogiska ledarskapet. Andra

yrkeskategorier ska avlasta administrativa sysslor. Rektor bör tillgodose att skolan har en god relation till vårdnadshavarna.

Valfriheten ska utvecklas

Fria skolvalet är här för att stanna. Valfriheten ska utvecklas och inte avvecklas. Fler fristående aktörer ska få möjlighet att etablera sig i Huddinge. Det ska vara enkelt att följa sitt val till förskola. Genom att tidigt kunna ställa sig i kö skapas även bättre planeringsförutsättningar för såväl kommunen som för föräldrarna.

Föräldrarnas roll

Föräldrar ska enkelt kunna ta del av hur det går för deras barn i skolan. Lappar för att uppge omsorgsbehov på fritids, adress, särskild kost och liknande ska avvecklas och ersättas av digitala system. Föräldrarna har en viktig roll i att visa att skolan är viktig och det bör tydliggöras vad som ligger inom skolans ansvar och vad som ligger på föräldrarna.

Ingen ska behöva ha ont i magen när de går till skolan

Hela utbildningssystemet i Huddinge ska ha nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Alla elever ska känna att det finns en vuxen inom skolan som de kan anförtro sig till. Incidenter ska rapporteras och följas upp direkt. En bra arbetsmiljö för elever är en välstädad skola som är fri från klotter och skadegörelse. Utrymmen som elever ofta lyfter upp som extra problematiska t ex duschar och toaletter ska särskilt hållas efter.

Skolans ansvar för att elever ska må bra

Det behövs en ny syn på lärares sociala ansvar. Utbildning och fortbildning ska ge lärare förmåga att upptäcka sociala problem, men andra yrkeskategorier måste finnas för att finna lösningar på problemen. Psykisk ohälsa är ett ökande problem bland unga. Förebyggande arbete är viktigt. Redan utarbetade och prövade metoder som exempelvis YAM (Youth aware of mental health) som erbjuds av landstinget bör användas i alla Huddinges skolor.

Rektor ansvarar för att hbt-kunskap finns bland skolans personal. På varje skola ska det finnas kunskap om hedersproblematik. I skolans likabehandlingsplan ska arbetet mot hedersrelaterat våld behandlas. Nolltolerans ska finnas mot att i skollokal eller på skoltid försöka rekrytera elever till våldsbejakande och ickedemokratiska ideologier.

Socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam, sekretessregler får inte bli ett hinder för elevernas välbefinnande. Alla elever ska ha rätt att delta i idrott och hälsa och på friluftsdagar. Det är skolans ansvar att det blir praktiskt möjligt. Tillgängligheten i skolorna måste också gälla lokalerna för idrott och hälsa. Lärare i idrott och hälsa måste få utbildning och fortbildning i hur undervisningen kan anpassas utifrån olika elevers förutsättningar.

Ökad valfrihet i hela länet

Kommunerna i länet bör sträva efter ett gemensamt regelverk för vuxenutbildningen, inklusive SFI, som gör det möjligt för eleverna att välja utförare oavsett kommun. Gör det möjligt att söka förskola och grundskola fritt över kommungränserna, en möjlighet som finns idag när det gäller gymnasieskolan.

Skolans koppling till arbetslivet

Lärlingsutbildningar och praktik på yrkesprogrammen är viktiga. Kommunala bolag bör föregå med gott exempel (bland annat Huge bostäder och Huddinge samhällsfastigheter).

Sommarjobb är oftast första kontakten med arbetslivet. Målet ska vara att alla som vill sommarjobba ska ha möjlighet att göra det någon gång under gymnasietiden. Entreprenöriellt lärande är en viktig del i att förbereda elever för livet efter skolan och ska genomsyra undervisningen genom hela skoltiden på olika sätt. Prao, Ungt företagande (UF) och andra sätt att låta eleverna möta livet utanför skolan ska uppmuntras.

Låt fler uppleva läslust

Uppgradera skolbiblioteken. Att säkerställa läslusten samtidigt som nyfikenheten till konst och kultur grundläggs tillsammans med ett kritiskt tänkande är en nödvändighet för våra barn och unga. Därför måste också skolbibliotekens roll, särskilt de pedagogiska bildningsresurserna i form av skolbibliotekarier och liknande, lyftas.

Skolans organisation

Forskning visar att klasstorlek har en underordnad betydelse i jämförelse med lärarens skicklighet. Därför bör elevernas rätt att mötas av skickliga lärare prioriteras framför mindre klasser. Förskolan är första steget på barnens utbildningsresa. Även inom förskolan bör andel förskollärare och personaltäthet vara viktigare faktorer att styra efter än gruppstorlekar. Det behövs fler män som väljer att arbeta i förskolan och detta bör fortsatt vara ett mål för förskolan att sträva efter.

Oavsett vilken inriktning man väljer på gymnasiet så ska man ha rätt att läsa in högskolebehörighet. Hinder för att kunna välja det bör undanröjas. Stöd till elever som behöver extra hjälp eller som behöver extra utmaning kan organiseras på olika sätt och det är rektors roll att tillgodose detta. Erbjuder skolan lovskola till elever som behöver extra stöd och bör det också erbjudas för de elever som vill lära sig mer.

Det kommunala vårdnadsbidraget som infördes 2008 bidrog till att hålla vissa föräldrar, främst kvinnor, borta från arbetsmarknaden under en längre tid. Vi säger fortsatt nej till vårdnadsbidrag

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.