Våra viktigaste förslag:

  •  Kommunen bör kartlägga behovet av bostäder för årsrika och initiera byggande av de bostäder som behövs i framtiden. Planera för fler trygghetsboenden och andra typer av boenden som äldre önskar.
  •  Inrätta ett 90-plusgym i kommunen.
  •  IT-stödet för socialtjänst och omsorg måste moderniseras så det underlättar istället för att stjäla tid.
  •  Kommunen ska, tillsammans med landstinget, arbeta för en sammanhållen vård och omsorg för äldre: ett gemensamt vårdval.
  • Bygg fler kombinerade förskolor och äldreboenden.

Leva livet hela livet

Människor är olika, också när det handlar om hur vi vill och kan bo på äldre dagar. Det behövs en mångfald av bostäder anpassade för årsrika, både på den vanliga bostadsmarknaden och i form av äldreboenden. De som har behov av vård- och omsorgsboende ska ha rätt att få en plats, och större hänsyn ska tas i biståndsbedömningen till personers upplevelse av ensamhet och otrygghet.

Underlätta för människor att gemensamt med andra skapa boenden på ålderns höst. Många har en dröm om att när de blir äldre bygga eller inrätta lägenheter eller andra typer av boenden tillsammans med goda vänner eller med personer med liknande intressen som man själv har. Kommunen ska vara välvilligt inställda till dessa initiativ och vara behjälpliga med att lotsa människor rätt i systemet.

Kommunen ska främja ett aktivt och hälsosamt liv bland äldre också i samhällsplaneringen, genom att se till att det finns promenadstråk och att snöröjning och sandning fungerar. Det ska finnas utegym som går att använda även för den som inte är urstark och annat som kan tänkas inspirera till aktivitet bland årsrika. 90-plusgym har varit en framgångsrik modell för att få fler äldre att röra på sig, träffa andra och må bättre. Även Huddinge bör ha ett 90-plusgym.

Valfrihet med kvalitet och på dina villkor

För oss liberaler är valfrihet i välfärden i högsta grad ett exempel på feministisk politik. Begränsad möjlighet att driva företag inom välfärdssektorn drabbar inte minst kvinnors företagande, jobb och ledarskap –liksom deras möjlighet till självbestämmande inom det traditionellt kvinnligt präglade omsorgsområdet.

Såväl privata som offentliga utförare ska kontrolleras och utvärderas noga, och samma krav ska gälla för alla. Med hårda kvalitetskrav och en noggrann och relevant uppföljning finns det ingen plats för oseriösa utförare. Se till att kontinuitet framgår i kvalitetsredovisningar i hemtjänsten. Kontinuitet är ett viktigt värde inom äldreomsorgen. De äldre ska så långt som möjligt kunna påverka vem det är som kommer hem till dem.

Ingen ska behöva vara orolig för att inte få äldreomsorg när man behöver, och ingen ska behöva vara orolig att den inte är tillräckligt bra. Tillgång till sociala aktiviteter, god mat eller att få komma ut i friska luften om man vill ska vara en självklarhet även när man bor på äldreboende.

Låt den enskilde bestämma innehållet i omsorgen. Ramtider i hemtjänsten ger den äldre möjlighet att bestämma hur den beviljade tiden ska användas. För att öka den enskildes självbestämmande och kvaliteten i omsorgen krävs ett arbetssätt och ett ledarskap som kännetecknas av lyhördhet och kontinuitet, utifrån idén om den äldres behov i centrum. Möt individens personliga önskemål. Omsorgen för äldre ska hålla hög kvalitet för alla, men också bejaka våra olikheter och skilda önskemål. En lägenhet i ett äldreboende är den enskildes hem där man så långt det är möjligt ska bestämma själv. Ingen ska kunna köpa sig en bättre vård, men däremot kan man få betala extra om man vill få service inom fler områden än det som traditionellt erbjuds, t.ex. fotvård, frisörbesök eller spabehandlingar på äldreboendet.

Äldreomsorg i kommunens regi

Personalens kompetens är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i äldreomsorgen. Den som utför ensamarbete ska alltid ha tillräcklig utbildning. Där personalen arbetar i grupp kan den som har liten erfarenhet eller utbildning göra värdefulla insatser genom att avlasta med enklare uppgifter. Chefer har ett stort ansvar. De måste få den utbildning och det stöd som krävs för att de ska kunna utöva sitt ledarskap.

Den tekniska utvecklingen innebär fantastiska möjligheter för att öka årsrika människors självständighet, delaktighet och livskvalitet. Den här utvecklingen bör bejakas, utnyttjas och utvecklas. Samtidigt måste beslutsfattare ställa tydliga krav. Videomöten, robotar, och andra tekniska hjälpmedel ska användas för att ge mer tid till mänsklig samvaro, eller för att den som helst vill vara ifred ska få vara det – inte för besparingar. Tekniken måste användas med samtycke från den enskilde och med respekt för den äldres integritet.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.