Våra viktigaste förslag:

  •  Erbjud mer föräldrautbildning, särskilt med fokus på tonåringar.
  •  Ett barn som placeras ska alltid få en hälsokontroll och deras hälsa ska systematiskt följas upp.
  • Samtliga grundskolor ska arbeta med att stärka elevernas psykiska hälsa enligt Youth ware of medical health, YAM eller annan evidensbaserad metod.
  • Placerade barns skolresultat ska alltid följas upp.
  •  Huddinge ska ta fram en nollvision mot självmord och arbeta för att anhöriga ska få stöd
  •  Skapa ett långsiktigt stöd för kvinnojourerna.
  • Prioriterade arbete för att förebygga mäns våld mot kvinnor, genom t ex behandling av män som slår.
  •  Inrätta en länsövergripande tak-över-huvud-garanti

Vuxna som behöver stöd för försörjning

Aktivitet och gemenskap ska alltid prioriteras framför passivitet och utanförskap, också för den som är långt utanför den reguljära arbetsmarknaden. Huddinge ska fortsatt anställa personer som uppbär försörjningsstöd för att ge dem erfarenhet och meriter genom så kallade 100 Huddingejobb. Föräldrar och unga vuxna ska prioriteras. Det mest önskvärda är arbete på den reguljära arbetsmarknaden. En del kommer att vara hänvisade till daglig verksamhet och den ska därför ges ett kvalitativt gott innehåll.

Barn och unga som behöver stöd

Tillämpningen av barnkonventionen måste stärkas och barnets bästa, inte föräldrarnas bästa, ska alltid väga tyngst. Föräldrars förmåga att ta hand om sina barn är a och o för barnens välbefinnande och framtid. Det förebyggande arbetet bör fokuseras på att stödja föräldrarna i sin roll genom t ex generella föräldrautbildningar men även genom riktade insatser. Omhändertagande av barn bör förebyggas genom utökade insatser för familjen på hemmaplan.

Jourhemsplacering av barn och ungdomar bör dock ske i ett tidigare skede än idag så att jourhemmet kan göra skillnad. Samarbetet kring placerade barn ska stärkas genom strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Sociala insatsgrupper är ett arbetssätt som underlätta samarbetet mellan olika aktörer. Som kan hjälpa en ung person som är på väg att hamna i en kriminell livsstil. Fler sociala insatsgrupper behövs för att hjälpa unga i riskzonen, även för dem som inte ännu har fyllt 15år. Socialtjänstens barn- och ungdomsutredningar ska göras av två socialsekreterare varav en ska vara barnets egen kontakt att vända sig till.

Alltfler unga idag lider av psykisk ohälsa. Alla skolor bör därför ingå i landstingets program för att förebygga psykisk ohälsa, Youth aware of mental awareness, YAM.

Personer med funktionsnedsättning som behöver stöd

Det är viktigt att slå vakt om målet i LSS att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra och uppnå goda levnadsvillkor. Goda levnadsvillkor innebär olika saker för olika människor och insatserna kan därför inte standardiseras.

Lärare, yrkesvägledare, arbetsförmedlare och andra vuxna som har kontakt med unga personer med funktionsnedsättning ska ha höga förväntningar på dem till vidgade perspektiv och att se sin potential. De insatser som kommunerna tillhandahåller måste bli mer jämlika så att personer med funktionsnedsättning utan problem kan flytta över kommungränser.

Möjligheten för anhöriga att arbeta som assistenter är viktig. Samtidigt är det önskvärt att särskilt barn även har externa assistenter. Kommunen ska aktivt stödja barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar i barnens vuxenblivande så att en smidig övergång till vuxenlivet kan ske.

Hemlösa och personer med missbruksproblematik som behöver stöd

Inför en länsövergripande tak-över-huvudet-garanti för människor i hemlöshet folkbokförda i Stockholms län. En överenskommelse bör tas fram som syftar till att folkbokföringskommunen ska ta det ekonomiska ansvaret när människor i hemlöshet vistas över natten i en annan kommun enligt en gemensamt fastställd peng. Fler härbärgen för kvinnor behöver skapas i Stockholms län.

Socialtjänsten ska ha huvudansvar för sociala insatser och interventioner för personer med beroendeproblem. Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser också utan föregående biståndsprövning. Det uppsökande och förebyggande arbetet ska vara väl utbyggt. Socialtjänsten ska erbjuda insatser som inte kräver nykterhet och drogfrihet innan man får ta del av dem.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor drabbar inte bara kvinnan utan även barnen. Förskolans och skolans personal ska ha god kännedom i hur man upptäcker och gör orosanmälan. En andel av Huges bostäder ska avsättas för kvinnojourens behov och stödet till kvinnojouren ska utformas så att det är långsiktigt och inte bygger på projektbidrag. Det är inte alltför ovanligt att en man som slår upprepar samma mönster i flera förhållanden. Därför är det avgörande att insatser sätts in för att behandla mannen så att beteendet förändras.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.