Se alla

Kultur och fritid

I Möjligheternas Huddinge finns det något bortom skola och arbete

Om skola och arbete är en blandning av måsten och krav så är fritiden den tid då du ska ha möjligheten att följa dina egna önskemål. Kommunens roll är att vara den möjliggöraren. Du ska inte behöva leta efter kultur och idrott i Huddinge. Huddinge ska istället utvecklas till en plats som erbjuder fler spontana mötesplatser med kulturella inslag, fler spontana idrottsplaner, parker, hundrastgårdar och utegym, som kravlöst kan förgylla din vardag.

Liberalerna vill:

 • Att Centrala Huddinge ska ha en simhall.
 • Bygga ett nytt och modernt huvudbibliotek i centrala Huddinge.
 • Att alla 6-åringar ska få ett eget bibliotekskort.
 • Utöka fritidsgårdarnas öppettider och anpassa efter ungdomarnas önskemål.
 • Kombinera nya skolor med fullstora idrottshallar och konstgräsplaner för att säkerställa utbyggnad i hela kommunen.
 • Att en av kommunens kommande idrottshallar ska planeras med särskild inriktning på gymnastik.
 • Samarbeta mer. I samarbete med andra kommuner kan även mer ovanlig utrustning tillhandahållas och det kan i större utsträckning bli möjligt att erbjuda parasport. Sportotek bör inrättas i Huddinge tillsammans med civilsamhället.
 • Ge idrotten ett gemensamt mål att sträva efter och arbeta tillsammans med. SM-veckan till Huddinge.
 • Att Östra Gymnasiets utställningsverksamhet är unik i Sverige. För att få fler utställningar med kända konstnärer bör Östra Gymnasiet också utses till officiell konsthall.
 • Att Huddinge tar fram en strategi för samverkan med civilsamhället med ambitionen att öka civilsamhällets bidrag.
 • Att kommunen ska utveckla sin roll som möjliggörare av olika kulturarrangemang.
 • Att alla barn och unga ska ha en meningsfull fritid.
 • Bygga en idrottshall med publikkapacitet för spel i högsta serierna.
 • Ha en fotbollshall för att spara miljö och klimat.
 • Att idrott, fritid och kultur får större vikt i samhällsplaneringen och i dess styrdokument.
 • Stärka kulturklustret Fullersta Gård genom renovering av Fullersta bio och anläggande av en skulpturpark.
 • Ha en kulturskola på Södertörn. Genom samarbete mellan kommunerna ökar utbudet och tillgängligheten.

I Möjligheternas Huddinge är biblioteken i centrum

Bibliotekens roll i samhället ska stärkas. Biblioteken är en oumbärlig inrättning för att stimulera kommuninvånarnas läslust och tillgodose deras behov av kunskap och information. Här tillgängliggörs litteratur, här kan medborgarkontakter tas, här kan konsten leva och kulturen frodas. Biblioteken ska inte bara vara en inrättning att låna böcker på utan även en mötesplats. Bibliotekets ”tysta rum” ska försvaras men det offentliga rummet ska också utvecklas. Fler bibliotek med ”mer öppet” det vill säga obemannade tider då man med bibliotekskortet kan komma in i biblioteket för att låna/läsa/plugga bör testas. Bibliotek bör finnas i samtliga större centrum i kommunen och ligga där folk rör sig. Särskilt mindre bibliotek kan gynnas av att satsa på digitala alternativ och ljudböcker som komplement till pappersböcker. Biblioteken ska särskilt arbeta med att väcka läslusten hos barn och unga.

I samband med det nya kommunhuset kommer ett nytt huvudbibliotek att uppföras vid Paradistorget. Vår ambition är att biblioteket ska bli en ny naturlig mötesplats för Huddingebor i alla åldrar.

I Möjligheternas Huddinge frodas kulturskolan

Undervisningen i kulturskolan ska bedrivas med konstnärliga ambitioner. Det är viktigt att kulturskolans bidrag går till att barn och ungdomar får utvecklas och ta tillvara sina konstnärliga talanger. De skattemedel som investeras i verksamheten ska komma många barn och ungdomar till godo och man bör arbeta för att nå fler elever. Möjligheten att prova på kulturskolans aktiviteter i skolan bör breddas. Samverka med andra aktörer såsom studieförbunden för att fler ska få möjlighet att delta i fler och andra kulturaktiviteter.

I Möjligheternas Huddinge skapas möten

Kommunen ska utveckla sin roll som möjliggörare för olika kulturarrangemang, gärna tillsammans med någon eller några av de kulturföreningar som finns i kommunen. Vi ska ständigt vara alerta och öppna upp kommunens lokaler för kulturevenemang. I Huddinge har vi som tradition att stötta arrangören. Vi bör även kolla på möjligheten att stötta besökaren.

I Möjligheternas Huddinge är civilsamhället en del av samhällsservicen

Föreningslivet är en del av civilsamhället. Det offentliga stödet till föreningslivet ska vara långsiktigt och bör ha tydliga ramar och mål, men inte styra i detalj. Barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet av, med och för grupper som annars har svårt att hävda sig bör vara prioriterat. Offentlig finansiering ska endast gå till föreningar med demokratiska värderingar. Insatser som föreningsliv och civilsamhället gör ska uppmuntras och uppmärksammas och vi ser gärna fler samarbeten och partnerskap mellan kommunen och idéburna organisationer.

Det moderna civilsamhället finns i många former, såväl traditionella folkrörelser som nya i huvudsak nätbaserade initiativ. Denna utveckling ska bejakas. Vår liberala syn på civilsamhället inkluderar även det frivilligengagemang som bedrivs digitalt. Vi uppmuntrar särskilt föreningar att ta initiativ som leder till att barn och unga får möjlighet att engagera sig och prova på olika idrotter, exempelvis genom att låna ut utrustning.

I Möjligheternas Huddinge finns fritid för alla

Samhället ska vara möjliggörare och inspiratör även för de – framförallt unga – som står helt utanför föreningslivet; det kan inte få vara ett krav att vara föreningsansluten för att få tillgång till stöd från samhället. Den spontanpeng som finns ska utvecklas och förstärkas.

Utbyggnad av lokala förenings- och idrottslokaler bör gå i takt med kommunens utveckling i stort. När det kommer till specialidrottsanläggningar bör Huddinge gå ihop med andra kommuner för att tillskapa sådana. Förutsättningar bör också undersökas för att skapa en länsöverskridande kultur- och fritidspeng som gör det möjligt för barn att fritt ta del av det kommunala kultur-, fritids- och idrottsutbudet över kommungränserna. Därmed får barnen i Stockholmsregionen större och mer likvärdiga möjligheter till kultur och fritid.

Merparten av dagens stöd till barn- och unga går till pojkar. Den av Liberalerna initierade satsningen för att säkra en jämställd idrott inom kommunen ska fortsätta. Idrotten ska vara jämställd och jämlik på alla plan med jämn fördelning av träningstider etc. Bättre badmöjligheter är det som unga flickor efterfrågar mest. Detta i kombination med att det är svårt för skolorna att få tillräckligt med tider för simundervisning samt att kommunens simhallar, särskilt Huddingehallen, är i dåligt skick gör att det är hög tid att det byggs en ny simhall i Huddinge.

Lika mycket resurser ska avsättas till flickors respektive pojkars fritid. Idrotts- och fritidsverksamheter som får offentliga bidrag ska visa att de arbetar inkluderande och att alla barn och unga får tillgång till verksamheten, oavsett kön. Vi vill öppna dörren för fler in till ridsporten. Ridning är en populär sport i Huddinge och Liberalerna ser behov av ett nytt stall för att korta köerna.

I Möjligheternas Huddinge har alla barn och unga något att göra på fritiden

Öppen fritidsverksamhet har en roll när det kommer till att ge unga en meningsfull fritid. Kvaliteten på verksamheterna kan höjas genom färre lokaliseringar och vi ser gärna satsningar på olika teman och på så sätt intressera fler.

Verksamheten på kommunens fritidsgårdar ska vara av hög kvalitet och öppettiderna ska bättre spegla ungdomarnas önskemål. Särskilt fokus ska ligga på att göra fritidsgårdarna trygga och trevliga mötesplatser för alla. Genom samarbete med andra kommuner ska vi ge mindre idrotter möjligheten att genomföra sina verksamheter. Huddinge ska fortsatt ha ett brett utbud av fritidsverksamheter för personer med funktionsnedsättningar och fler bör få möjlighet att testa på fler idrotter.

 

Uppdaterad: 2022-08-09