Våra viktigaste förslag:

  •  Bygg en ny simhall nu.
  • Bygg nytt och modernt huvudbibliotek i centrala Huddinge.
  • Alla 6-åringar ska få ett eget bibliotekskort.
  •  Utöka fritidsgårdarnas öppettider och anpassa efter ungdomarnas önskemål.
  • Öka utbudet av fritidsaktiviteter som flickor efterfrågar, exempelvis mer satsning på ridning, gymnastik och badmöjligheter.
  •  Kombinera nya skolor med fullstora idrottshallar, fritidsgårdar och konstgräsplaner för att säkerställa utbyggnad i hela kommunen.
  •  En av kommunens kommande idrottshallar ska planeras med särskild inriktning på gymnastik.
  •  Parasportotek bör etableras i Stockholms län för utlån av anpassad idrottsutrustning, som till exempel sit-ski och skridskokälkar. Genom samarbete över kommungränser kan även mer ovanlig utrustning tillhandahållas. Huddinge bör också, tillsammans med föreningslivet inrätta ett sportotek.

Biblioteken – kommunens hörnstenar

Bibliotekens roll i samhället ska stärkas. Biblioteken är en oumbärlig inrättning för att stimulera kommuninvånarnas läslust och tillgodose deras behov av kunskap och information. Här tillgängliggörs litteratur, här kan medborgarkontakter tas, här kan konsten leva och kulturen frodas. Biblioteken ska inte bara vara en inrättning att låna böcker på utan även en mötesplats. Bibliotekets ”tysta rum” ska försvaras men det offentliga rummet ska också utvecklas. Fler bibliotek med ”meröppet” det vill säga obemannade tider då man med bibliotekskortet kan komma in i biblioteket för att låna/läsa/plugga bör testas. Bibliotek bör finnas i samtliga större centrum i kommunen och ligga där folk rör sig. Biblioteken ska särskilt arbeta med att väcka läslusten hos barn och unga.

Kulturskolan – undervisning med kvalitet

Undervisningen i kulturskolan måste bedrivas med höga konstnärliga ambitioner. Det är viktigt att kulturskolans bidrag går till att barn och ungdomar får utvecklas och ta tillvara sina konstnärliga talanger. Det skattemedel som investeras i verksamheten ska komma många barn och ungdomar till godo och man bör arbeta för att nå fler elever utan att ge avkall på kvalitetskraven i undervisningen. Bredda möjligheterna att pröva på kulturskolans aktiviteter i skolan. Samverka med andra aktörer såsom studieförbunden för att fler ska få möjlighet att delta i fler och andra kulturaktiviteter.

Kultur som skapar möten

Kommunen ska utveckla sin roll som möjliggörare för olika kulturarrangemang, som exempelvis Huddinge jazz och 1000-meter konst, gärna tillsammans med någon eller några av de kulturföreningar som finns i kommunen. Kulturarrangemang bör utvecklas och varieras för att fortsätta kännas angelägna och intressanta.

Fullersta gårds verksamhet ska vidgas och utvecklas, gärna genom filialer i Flemingsbergsdalen och den östra kommundelen. Kulturföreningar, som exempelvis Galleri Lyktan, Bellis och Huddinge konstnärsklubb, ska fortsatt stödjas.

Föreningslivets viktiga insats

Föreningslivet är en omistlig del av civilsamhället. Det offentliga stödet till föreningslivet ska vara långsiktigt och bör ha tydliga ramar och mål, men inte styra i detalj. Barn- och ungdomsverksamhet, samt verksamhet av, med och för grupper som annars har svårt att hävda sig bör vara prioriterat. Regelverk och kontrollen behöver skärpas så att extremistiska och våldsbejakande rörelser inte får stöd. Riktad verksamhet sker med fördel genom IOP-lösningar, det vill säga partnerskapsavtal mellan det offentliga och idéburna organisationer.

Det moderna civilsamhället finns i många former, såväl traditionella folkrörelser som nya i huvudsak nätbaserade initiativ. Denna utveckling ska bejakas. Vår liberala syn på civilsamhället inkluderar även det frivilligengagemang som bedrivs digitalt. Insatser som föreningsliv och civilsamhället gör ska uppmuntras och uppmärksammas. Sportotek, möjlighet för barn och unga att låna utrustning för att prova på olika idrotter, som initieras av föreningslivet ska uppmuntras.

Fritid för alla

Samhället måste vara möjliggörare och inspiratör även för de – framförallt unga – som står helt utanför föreningslivet; det kan inte vara ett oeftergivligt krav att vara föreningsansluten för att få tillgång till stöd från samhället. Den spontanpeng som finns ska utvecklas och förstärkas.

Huddinge bör ha ett basutbud av konstgräsplaner, idrottshallar, fritidsgårdar och lokaler för kultur för föreningslivet. Utbyggnad av dessa bör gå i takt med kommunens utveckling i stort. För specialidrottsanläggningar, exempelvis konståkningshall eller friidrottsarena, bör Huddinge gå ihop med andra kommuner för att tillskapa sådana. Förutsättningar bör också undersökas för att skapa en länsöverskridande kultur- och fritidspeng som gör det möjligt för barn att fritt ta del av det kommunala kultur-, fritids- och idrottsutbudet över kommungränserna. Därmed får barnen i Stockholmsregionen större och mer likvärdiga möjligheter till kultur och fritid.

Merparten av dagens stöd till barn- och unga går till pojkar. Flickors idrottande och fritid ska särskilt belysas och utbudet ska bättre initierade satsningen på flickors idrottande för att säkerställa en jämställd idrott inom kommunen ska fortsätta. Bättre badmöjligheter är det som unga flickor efterfrågar mest. Detta i kombination med att det är svårt för skolorna att få tillräckligt med tider för simundervisning samt att kommunens simhallar, särskilt Huddingehallen, är i dåligt skick gör att det är hög tid att det byggs en ny simhall i Huddinge.

Verksamheten på kommunens fritidsgårdar ska vara av hög kvalitet och öppettiderna ska bättre spegla ungdomarnas önskemål. Särskilt fokus ska ligga på att göra fritidsgårdarna mer attraktiva för flickor. Skolan och fritidsverksamheten ska i högre utsträckning samarbeta för att erbjuda en meningsfull fritid för barn i mellanstadieålder. Genom samarbete med andra kommuner ska vi möjliggöra för elitsatsningar inom idrotten genom till exempel evenemang och annat som kan underlätta elitidrottens förutsättningar. Huddinge ska fortsatt ha ett stort utbud av fritidsverksamheter för personer med funktionsnedsättningar och fler bör få möjlighet att testa på fler idrotter.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.