Våra viktigaste förslag:

  • Vid nyanläggning av konstgräs bör utsläpp av mikroplaster minimeras
  •  Förbättra insamlingen av miljöfarligt avfall genom hushållsnära insamling
  •  Kommunen bör möjliggöra ett hyrcykelsystem i privat regi.
  • Bygg ut gång- och cykelbanorna i kommunen.
  •  Anlägg fler cykelparkeringar vid kollektivtrafikens stationer
  •  Bygg Spårväg syd nu. Förhandla med landstinget om en tidigareläggning av Spårväg syd
  •  Skapa innovativa lösningar för kollektivtrafiken genom t ex elbussar på Åleden.
  • Det ska inte vara dyrare att använda tjänsten ”Sortera hemma” än det är att ha vanliga soptunnor.
  •  Möjlighet att ladda elbilar och elcyklar vid lyktstolpar bör undersökas.

Ansvar för klimat och miljö

Naturen bidrar till livsviktigt syre, binder jord, renar vatten och bryter ned avfall. Vid förtätning av städer måste grönområden få en självklar plats. En stor del av Huddinges naturvärden finns i och omkring våra sjöar. Genom förverkligandet av badplatsprogrammet har sjöarna tillgängliggjorts för fler och det är viktigt att sjöarna hålls tillgängliga och sunda. Naturreservaten ska tillgängliggöras så att Huddinges fantastiska naturvärden kommer fler till del.

Alla beslut som rör miljöpolitik i kommunen, exempelvis ekologisk, vegetarisk eller närodlad skolmat, ska ha vetenskapligt bevisad effekt. Närodlat är inte alltid mer miljövänligt, och viss ostproduktion kräver mer CO2- utsläpp än många köttslag. Det är miljövänligheten som är självändamålet, inte medlen. Matavfall bidrar till utsläppen. Ur ett klimatperspektiv är det centralt att minska matavfallet men det avfall som trots allt blir ska användas klimatsmart. Kommunen bör öka återvinningen av matavfall för att använda vid framställning av biogas som kan användas till produktion av el och värme. Tack vare samordnad varudistribution i Huddinge och på hela Södertörn och krav på fossilfria bränslen så har koldioxidutsläppen för dessa transporter halverats. Ett viktigt arbete som måste utvecklas ytterligare.

Morgondagens bilar

Individen ska ha rätt att välja, och det gäller även sättet att resa. Men målet är att färre människor ska vara beroende av att äga en egen bil, och att bilisterna i större utsträckning måste bära sina kostnader för trängsel, utsläpp och parkering. Det är inte bilen i sig som är bekymret, utan de problem den medför i form av utsläpp och att den i en allt mer tätbefolkad landsdel tar upp mycket plats.

Ett sätt att kombinera friheten som bilen ger med den minskade trängsel som minskad bilanvändning kan leda till är bilpooler. Liberalerna vill därför se fler bilpooler och andra bildelningslösningar. Fossilfria bilar ska prioriteras. Det ger betydande klimatvinster i form av minskade utsläpp, det minskar trängseln och behovet av parkeringsplatser vilket gör att mark kan användas till andra ändamål. En viktig åtgärd för att främja detta är att prioritera särskilda parkeringsplatser för dem. Särskilt vid knutpunkter i kollektivtrafiken, då bildelningstjänster fungerar bäst där kollektivtrafiken är väl utbyggd.

För att underlätta användandet av elbilar bör det offentliga gå före genom att installera fler laddstationer vid offentliga inrättningar och byggnader. Kommunen bör även undersöka möjligheten att bygga in t ex elbilsladdare i gatubelysningen.

Forskningen och utvecklingen kring självkörande bilar går ständigt och snabbt framåt. Om akademier eller näringsliv visar intresse för ett försök med självkörande bilar i Huddinge bör detta stöttas. För att underlätta kombinationsresor med bil och kollektivtrafik är det viktigt med väl utbyggda, smidiga, lättillgängliga och trygga pendlarparkeringar.

En kommun att cykla i

Varannan bilresa i regionen är under 5 km. Dessa korta resor med bil kan minska ytterligare om cykelvägarna får en högre standard. Cykelbanorna i Huddinge ska därför hålla hög kvalitet. De ska vara jämna, utan hål och slarviga lagningar.

Den kanske viktigaste åtgärden för att få fler barn och unga att cykla till och från skolan och fritidsaktiviteter är säkra och trygga cykelvägar samt cykelparkeringar. Det ska därför planeras in i ett tidigt skede när exempelvis nya skolor och idrottsplatser byggs och när gamla byggs om eller renoveras.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.