Våra viktigaste förslag

  • Det ska vara enkelt att söka bygglov. Exempelvis genom “bygglov över disk” och e-bygglov. För att få svar på sina frågor ska man inte behöva åka till kommunhuset utan det ska finnas en bygglovsbil som regelbundet besöker alla kommundelar.
  • Förbättra belysningen på kommunens gång- och cykelvägar.
  • Prioritera vältrafikerade gång- och cykelvägar vid sandning och sopning, exempelvis till och från skolor, förskolor och boenden för äldre.
  • Sätt upp digitala hastighetsskyltar som visar om man kör för fort, framför allt i närheten av skolor.
  • Kommunen ska inte ta ut mer skatt än nödvändigt och genom att effektivare använda skattemedlen bör skatten kunna sänkas under kommande mandatperiod utan att det påverkar kvalitén i verksamheten.

Kommunen finns till för Huddingeborna

Kommunens roll är att underlätta invånarnas vardag och skapa förutsättningar för människors frihet att forma sina egna liv. Det är viktigt att kommunens personal har ett mandat från högre chefer och den politiska ledningen att kunna vara flexibla och möta varje Huddingebos egna önskemål och individuella behov. Huddinge ska i större utsträckning lära av andra framgångsrika kommuner och privata aktörer för att hela tiden få bättre kunskap om vad som fungerar när det gäller prioriteringar, uppföljning och kvalitet.

Fler aktörer att välja på ger både valfrihet och kvalitet

En mångfald av aktörer, offentliga, idéburna och privata, är bra. Det ger dels en större variation och valfrihet för individen, men det ger också möjlighet att jämföra och utvärdera kommunens egna verksamheter. Det kan i sin tur höja både kvalitén och effektiviteten. Samma krav på kvalitet ska ställas på kommunala och privata utförares verksamhet. En mångfald av aktörer gynnar också arbetstagare som får en starkare ställning på arbetsmarknaden och som kan välja att gå till den arbetsgivare som ger bäst villkor. Bra möjligheter att göra karriär, även inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, är både viktigt för att klara personalförsörjningen och en jämställdhetsfråga.

Underlätta vardagspusslet

Varje dag fyller Huddinges dryga 110 000 invånare sina dagar med lika många olika sorters innehåll. Skola, jobb, fotbollsträningar, villaföreningsmöten, hämtning på förskolan, storhandlingar och mycket mer. Kommunen ska bidra till att Huddingebornas vardagspussel går ihop – inte lägga hinder i vägen för det. Om arbetsgivare, såväl offentliga som privata, och skolor jobbar med mer flexibla start- och sluttider för arbets- och skoldagar ökar valfriheten för den enskilde, kollektivtrafiken används effektivare och trängseln på vägarna minskar.

Huddinge kommun ska vara ett föredöme i arbetet för att förenkla vardagslivet för sina invånare. Oavsett när på dygnet eller året man vill ta sig runt i kommunen så ska det vara tryggt och enkelt. Såväl plogning och sandning som sandsopning av gång-, cykel- och bilvägar måste fungera smidigt för att alla ska kunna ta sig fram. Gång- och cykelvägar, återvinningsstationer, parkeringar och andra målpunkter ska vara väl belysta och trasig belysning ska åtgärdas snabbt. För att barn ska kunna ta sig själva till och från skolan är det viktigt att trafiksäkerheten på och runt Huddinges vägar är hög. Kring

skolor och andra platser där barn rör sig är det extra viktigt att säkerställa att hastighetsgränserna efterlevs. Det ska vara lätt att återvinna i hela Huddinge. Antingen på återvinningsstationer eller genom att sortera hemma. Det ska inte vara dyrare att sortera hemma än att slänga sitt avfall osorterat vid tomtgräns.

Skattemedlen ska användas effektivt

De miljarder som Huddinge kommun årligen tar in i skatt ska i första hand gå till att säkra kärnverksamheter, såsom skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst, med hög kvalitet. Lokaler ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva och vid nyproduktion ska investeringskostnaderna hållas nere så att resurserna kan läggas på kärnverksamheten istället för på höga hyror. Minskad energianvändning i lokalerna ska märkas på hyran så att beteendeförändringar uppmuntras. Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt och genom att bli bättre på utvärdera och följa upp hur pengarna används kan kommunen bli effektivare och på så sätt sänka skatten på sikt.

Kommunen ska vara enkel att nå och lätt att förstå för alla

Med hjälp av digitaliseringen ska det bli lättare att nå kommunen på olika sätt. Det ska vara enkelt och smidigt att framföra synpunkter och felanmälan. Invånarna ska få bättre återkoppling på klagomål. Fler ärenden ska kunna genomföras med hjälp av e-tjänster och det ska vara lätt för Huddingeborna att förstå vad som ska ingå i ansökan samt söka för flera åtgärder i samma ärende. Beslut, exempelvis bygglovsbeslut, ska uppfattas som rättvisa och vara rättssäkra. De ska utgå från detaljplanens intentioner och handläggas snabbt. En bygglovsbil bör inrättas som kan besöka kommunens olika delar för att ge råd och stöd i bygglovsprocessen.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.