Våra viktigaste förslag:

  •  Kommunen ska inte ta ut mer skatt än nödvändigt och genom att effektivare använda skattemedlen bör skatten kunna sänkas under kommande mandatperiod utan att det påverkar kvalitén i verksamheten.
  •  Utveckla Flemingsberg, här finns potential att skapa ett arbetsplatskluster i likhet med Kista fast söder om stan.
  •  Arbeta aktivt med att förbättra företagsklimatet och att locka fler företag söder om stan.
  •  Du ska ha rätt och möjlighet att välja skola, hemtjänstföretag, äldreboende och förskola.
  • Bygglovshandläggare som enbart jobbar mot företag.
  • Sätt upphandlingarna under lupp – här finns pengar att tjäna och möjlighet till höjd kvalitet.
  •  Kommunen och kommunens bolag ska tillämpa 30 dagars betalningstid som standard. Förseningsavgifter och dröjsmålsräntor ska inte vara oskäliga.

Kommunen finns till för Huddingeborna

Kommunens roll är att underlätta invånarnas vardag och skapa förutsättningar för människors frihet att forma sina egna liv. Det är viktigt att kommunens personal har ett mandat från högre chefer och den politiska ledningen att kunna vara flexibla och möta varje Huddingebos egna önskemål och individuella behov. Huddinge ska i större utsträckning lära av andra framgångsrika kommuner och privata aktörer för att hela tiden få bättre kunskap om vad som fungerar när det gäller prioriteringar, uppföljning och kvalitet.

Fler aktörer att välja på ger både valfrihet och kvalitet

En mångfald av aktörer, offentliga, idéburna och privata, är bra. Det ger dels en större variation och valfrihet för individen, men det ger också möjlighet att jämföra och utvärdera kommunens egna verksamheter. Det kan i sin tur höja både kvalitén och effektiviteten. Samma krav på kvalitet ska ställas på kommunala och privata utförares verksamhet. En mångfald av aktörer gynnar också arbetstagare som får en starkare ställning på arbetsmarknaden och som kan välja att gå till den arbetsgivare som ger bäst villkor. Bra möjligheter att göra karriär, även inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor är både viktigt för att klara personalförsörjningen och en jämställdhetsfråga.

Kommunen ska inte konkurrera

Öppna fler områden inom kommunal service för andra aktörer, exempelvis fritidsverksamhet vid skolor, mattjänst och liknande serviceverksamhet. Den enskildes egenmakt ska stärkas. Kommunala verksamheter som kommunen inte kan göra bättre än andra aktörer ska konkurrensutsättas.

Skattemedlen ska användas effektivt

De miljarder som Huddinge kommun årligen tar in i skatt ska i första hand gå till att säkra kärnverksamheter, såsom skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst, med hög kvalitet. Lokaler ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva och vid nyproduktion ska investeringskostnaderna hållas nere så att resurserna kan läggas på kärnverksamheten istället för på höga hyror. Minskad energianvändning i lokalerna ska märkas på hyran så att beteendeförändringar uppmuntras. Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt och genom att bli bättre på utvärdera och följa upp hur pengarna används kan kommunen bli effektivare och på så sätt sänka skatten på sikt.

Kommunen ska vara enkel att nå och lätt att förstå för alla

Med hjälp av digitaliseringen ska det bli lättare att nå kommunen på olika sätt. Det ska vara enkelt och smidigt att framföra synpunkter och felanmälan. Invånarna ska få bättre återkoppling på klagomål. Fler ärenden ska kunna genomföras med hjälp av e-tjänster och det ska vara lätt för Huddingeborna att förstå vad som ska ingå i ansökan samt söka för flera åtgärder i samma ärende. Beslut, exempelvis bygglovsbeslut, ska uppfattas som rättvisa och vara rättssäkra. De ska utgå från detaljplanens intentioner och handläggas snabbt. En bygglovsbil bör inrättas som kan besöka kommunens olika delar för att ge råd och stöd i bygglovsprocessen.

Långsiktig balans i ekonomin

Det är viktigt att säkra kommunens långsiktiga ekonomi. Liberalerna står bakom målet om minst 2 % överskott och det skuldtak som fastställts. Såväl kommunens verksamheter som de av kommunen hel eller delägda bolagen ska ha ekonomi i balans. Kommunen står inför stora investeringar och det är viktigt att dessa görs medvetet, noga följs och utvärderas så att inte investeringsramen överskrids.

Upphandlingar bör utformas så att det är möjligt för civilsamhällets aktörer och mindre företag att agera som leverantör. Det kan till exempel handla om att anpassa volymen på den upphandlade tjänsten eller varan.

Kommunens personal är den enskilt viktigaste resursen för att Huddinge ska bli en av de tre bästa kommunerna i Stockholms län att bo och verka i. Kommunen måste aktivt arbeta med att få ned sjukskrivningstalen, välmående personal är viktig för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare såväl som för kommunens ekonomi.

Det är företag som skapar välfärd

Huddingeborna ska få leva sin dröm och för många av Huddinges invånare är den drömmen att bli sin egen. Friheten att starta och driva företag har möjliggjort den moderna välfärdsstaten. Den friheten ska försvaras, möjliggöras och utvecklas. Kanske nästa multinationella företag kommer att komma från Huddinge. Kommunen har en viktig uppgift i att möjliggöra för företagen att växa och framför allt att inte sätta käppar i hjulet. Det värde företagarna och företagen skapar som ger välstånd och välstånd är förutsättningen för välfärd. Kommun bör i alla sina beslut och agerande där så är lämpligt ta hänsyn till hur näringslivet påverkas.

Det är i företagen som de nya jobben skapas och utan företagen skulle vi inte ha några pengar att lägga på exempelvis skolan eller äldreomsorgen. Därför måste kommunen hela tiden jobba med att förbättra företagsklimatet med sikte på att bli en av de tre bästa kommunerna i länet att driva företag i. Handläggning av ärenden som rör kommunens företag ska ske skyndsamt och med personal som är specialiserade mot företag.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.