Våra viktigaste förslag:

  •  Varje skola och badhus måste erbjuda ett könsneutralt omklädningsrum och vara tydliga med att det finns.
  •  Samma klädregler ska gälla för kvinnor och män på kommunala badhus.
  •  Tillhandahåll tillgängliga lokaler för politiska möten, särskilt partigruppsmöten och nämndsammanträden, så att även funktionshindrade kan delta i demokratin.
  • Stötta och uppmuntra privata initiativ såsom ex. språkcaféer.
  •  Huddinge kommun verka föredöme och aktivt anställa fler personer med funktionsnedsättning.

Kön ska inte spela någon roll

Huddingeborna ska oavsett kön erbjudas samma service. Den service som kommunen ger ska inte förstärka könsskillnader. All verksamhet ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv och oskäliga skillnader åtgärdas. Exempelvis ska flickors idrottande särskilt prioriteras då merparten av resurserna fortfarande går till pojkars idrottande. Pojkars skolresultat ska sättas under lupp så att skolan ger pojkar samma möjligheter som flickor och Huddinge kommun ska vara en jämställd arbetsplats.

Transpersoner ska ha samma rättigheter och möjligheter att nyttja kommunala verksamheter och varje skola och badhus ska kunna erbjuda ett könsneutralt omklädningsrum. På badhusen ska samma klädregler gälla för män och kvinnor.

Arbete är nyckel till fungerade integration

Det viktigaste är inte varifrån du kommer utan vart du är på väg. Genom att se möjligheter i stället för hinder behöver fler få kunna vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. Bästa vägen till integration är genom ett arbete. För de nyanlända som inte lyckats få arbete via arbetsförmedlingens insatser eller av egen kraft ska 100-huddingejobb kunna erbjudas. Längs vägen behövs även andra insatser för att underlätta integrationen. Här spelar skola, civilsamhälle och föreningslivet en viktig roll.

De lagar, normer och värdering som råder ska gälla alla. Jämställdhet, frihet och demokrati är grundläggande pelare i vårt samhälle och dessa liberala värderingar måste försvaras. Därför ser vi med allvar på hedersrelaterat våld och förtryck och annat som inskränker på andras frihet.

Demokrati för alla

Det ska vara attraktivt och enkelt att göra sin röst hörd i Huddinge. Funktionshinder ska inte vara ett hinder för att delta i kommunens verksamheter, gå till röstlokaler eller arbeta inom kommunen. Representanter för kommunens partier ska vara lättillgängliga och kommunen ska vara aktiv i sin dialog med Huddingeborna.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.