Våra viktigaste förslag:

 • Bygg Tvärförbindelse Södertörn nu.
 •  Bygg Spårväg syd nu. Förhandla med landstinget om en tidigareläggning av Spårväg syd
 •  Förtäta med förnuft och fortsätt bygga ut parker, lekparker, utegym och andra mötesplatser för Huddingeborna
 •  Inga skip-stop på någon av Huddinges stationer.
 • Skapa innovativa lösningar för kollektivtrafiken genom t ex elbussar på Åleden.
 •  Det ska vara enkelt att söka bygglov. Exempelvis genom “bygglov över disk” och e-bygglov. För att få svar på sina frågor ska man inte behöva åka till kommunhuset utan det ska finnas en bygglovsbil som regelbundet besöker alla kommundelar.
 •  Prioritera vältrafikerade gång- och cykelvägar vid sandning och sopning, exempelvis till och från skolor, förskolor och boenden för äldre.
 •  Sätt upp digitala hastighetsskyltar som visar om man kör för fort, framför allt i närheten av skolor.
 •  Sommarjobbare inom tillsammans för orten bör få ett vidgat uppdrag att även agera trivselvärdar i området.
 •  Flexibla nattstopp ska införas i busstrafiken.
 •  Utöka antalet parkeringar som är öronmärkta för infartsparkering och anlägg fler cykelparkeringar vid kollektivtrafikstationer.
 • Bygg ut gång- och cykelbanorna i kommunen och förbättra belysningen på dessa.
 •  Separera gångtrafik från cykeltrafik där det är möjligt

Bygga samhällen – inte bara bostäder

Det är bostadsbrist i hela Stockholmsregionen och Huddinge ska vara en aktiv kommun när det kommer till bostadsbyggandet. Det behövs en mängd olika bostäder i varierande storlekar och upplåtelseformer. Oavsett om man vill flytta hemifrån till sin första lägenhet, om man vill köpa en villa och bilda familj eller om man vill lämna det stora huset för ett trygghetsboende ska det finnas möjlighet till detta i Huddinge. När nya bostadsområden växer fram ska kapacitetsstark kollektivtrafik och service som t ex närbutiker planeras in från början. På så sätt minskar bilberoendet, människors frihet ökar och förutsättningar för hållbara livsstilar skapas.

Skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek samt anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet måste byggas ut i takt med att Huddinge växer. Man ska kunna lita på att ens barn får plats på en skola eller förskola som inte ligger på andra sidan kommunen. Det behövs tydligt jämställdhetsfokus när det byggs nya anläggningar, exempelvis genom bättre badmöjligheter i form av en ny simhall. En ny simhall efterfrågas framför allt av unga tjejer men när Huddinge växer behöver även skolorna mer tid för simundervisningen.

Ett tryggt och trivsamt Huddinge

Allmänna ytor såsom torg, stationer, hållplatser gång- och cykelvägar ska därför utformas för att bidra till ökad trygghet genom bra belysning, god sikt och anpassade planteringar. Bättre samarbete med kommunerna och civilsamhället om exempelvis nattvandrare och andra frivilliga insatser är också viktigt för att öka tryggheten. Det ska vara nolltolerans mot klotter och annan förstörelse. Klotter och skadegörelse ska åtgärdas snabbt, särskilt i och kring skolor och andra offentliga byggnader där unga vistas.

Badplatsprogram, parkprogram och lekplatsprogram ska genomföras så att det finns fler platser för rekreation i kommunen. Parkbänkar och papperskorgar är viktiga för att få trivsamma promenadstråk. Det räcker inte med investeringar, underhåll måste också budgeteras för. 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning ska tillämpas vid ny- och ombyggnation av offentliga miljöer.

Underlätta vardagspusslet

Varje dag fyller Huddinges dryga 110 000 invånare sina dagar med lika många olika sorters innehåll. Skola, jobb, fotbollsträningar, villaföreningsmöten, hämtning på förskolan, storhandlingar och mycket mer. Kommunen ska bidra till att Huddingebornas vardagspussel går ihop – inte lägga hinder i vägen för det. Om arbetsgivare, såväl offentliga som privata, och skolor jobbar med mer flexibla start- och sluttider för arbets- och skoldagar ökar valfriheten för den enskilde, kollektivtrafiken används effektivare och trängseln på vägarna minskar.

Huddinge kommun ska vara ett föredöme i arbetet för att förenkla vardagslivet för sina invånare. Oavsett när på dygnet eller året man vill ta sig runt i kommunen så ska det vara tryggt och enkelt. Såväl plogning och sandning som sandsopning av gång-, cykel- och bilvägar måste fungera smidigt för att alla ska kunna ta sig fram. Gång- och cykelvägar, återvinningsstationer, parkeringar och andra målpunkter ska vara väl belysta och trasig belysning ska åtgärdas snabbt. För att barn ska kunna ta sig själva till och från skolan är det viktigt att trafiksäkerheten på och runt Huddinges vägar är hög. Kring skolor och andra platser där barn rör sig är det extra viktigt att säkerställa att hastighetsgränserna efterlevs. Det ska vara lätt att återvinna i hela Huddinge. Antingen på återvinningsstationer eller genom att sortera hemma. Det ska inte vara dyrare att sortera hemma än att slänga sitt avfall osorterat vid tomtgräns.

Fler arbetsplatser i Huddinge

För att Huddinge ska vara en attraktiv kommun även i framtiden är det viktigt att bygga samhällen och inte bara bostäder. Huddinge ska inte vara en kommun som pendlare lämnar på morgonen och återvänder till på eftermiddagen. Pendlarströmmarna ska gå åt båda hållen. Därför behövs fler arbetsplatser söder om stan. Flemingsberg har en unik position i södra Stockholm som ska tas tillvara. Här kan, med rätt förutsättningar, en kontorsmarknad etableras och många nya arbetstillfällen skapas. För att detta ska bli verklighet krävs långsiktighet och mod.

I Stockholmsregionen spenderar invånarna i genomsnitt 6,4 arbetsveckor om året till arbetspendling, fler dagar än den lagstadgade rätten till semester, och motsvarande 17 arbetsdagar spenderades i bilköer. Infrastrukturen måste byggas ut för att minska tiden för arbetspendling och köande.

Förtäta med förnuft

Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen småskalig förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena. Gator, parkeringar, vatten, avlopp och förskoleplatser är inte dimensionerade för den typen av förtätning och det är ofta ont om plats att bygga exempelvis en förskola på i dessa områden. Förtätning måste ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen, inte mitt i Huddinges villaområden.

Du bestämmer hur du vill bo och färdas

Liberal politik handlar om att låta individen välja själv. Människor ska själva få välja hur de vill bo, oavsett om det handlar om vilken upplåtelseform man vill bo i, hur stort man vill bo eller i vilken kommundel. Därför måste det byggas blandat med olika typer av boenden. För att man ska kunna bo och jobba i Huddinge krävs även en väl utbyggd infrastruktur och utbyggd fiber i hela kommunen. Liberal trafikpolitik utgår från individens behov och perspektiv. Att resa eller förflytta sig är sällan ett mål i sig, utan ett medel för att uppnå ett mål. Oavsett om det handlar om att ta sig till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteter så ska utgångspunkten vara den enskilde resenärens situation. Oavsett vilket färdmedel man föredrar ska man kunna ta sig fram. Bilen har alltjämt en stark ställning i Huddinge men för att fler ska tycka andra färdmedel är attraktiva så ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. För att fler ska våga välja att gå och cykla behöver trafiksäkerhetshöjande åtgärder, inte minst nära skolor, förskolor och fritidsaktiviteter, användas i högre utsträckning. Trafikkameror kan vara ett verktyg för ökad trafiksäkerhet.

En kommun att cykla i

Varannan bilresa i regionen är under 5 km. Dessa korta resor med bil kan minska ytterligare om cykelvägarna får en högre standard. Cykelbanorna i Huddinge ska därför hålla hög kvalitet. De ska vara jämna, utan hål och slarviga lagningar. Den kanske viktigaste åtgärden för att få fler barn och unga att cykla till och från skolan och fritidsaktiviteter är säkra och trygga cykelvägar samt cykelparkeringar. Det ska därför planeras in i ett tidigt skede när exempelvis nya skolor och idrottsplatser byggs och när gamla byggs om eller renoveras.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.