Se alla

Bostäder och samhällsbyggnad

I Möjligheternas Huddinge bygger vi samhällen – inte bara hus och vägar

Huddinge ska vara trivsamt och tryggt. Fler bostäder skapar bättre förutsättningar för kollektivtrafik och för närservice, men det tar också ny mark i anspråk och ställer även högre krav på våra parker och vår närnatur. Därför behövs fler parker, lekparker, utegym, löpspår och andra mötesplatser i våra bostadsområden. När dessa är på plats är det också viktigt att de sköts om och blir till de oaser som gör att Huddinge blir en trivsam kommun att växa upp och att bo i.

Liberalerna vill:

  • Intensifiera arbetet med omvandlingsområden.
  • Huddinge behöver fler bostäder. De behöver byggas med förnuft och varsamhet och fortsätta bygga ut parker, lekparker, utegym och andra mötesplatser för Huddingeborna.
  • Ta markreserven för bostadsbyggande i anspråk, exempelvis längs med Ågestavägen.
  • Underlätta bostadskarriären genom ny- och ombyggnation i våra större flerfamiljsområden samt ge utrymme för olika upplåtelseformer.
  • När vi bygger bostäder måste resten av samhällsbygget följa med.
  • Tidigarelägg byggandet av Tvärförbindelse Södertörn.
  • Avlasta Glömstavägen och Häradsvägen med en elektrifierad bussförbindelse mellan Huddinge centrum och Kungens Kurva.

I Möjligheternas Huddinge bor alla bra

I alla skeden i livet ska du bo bra i något som du kan kalla ditt hem. Som barn ska det finnas plats för dig, dina syskon och dina kompisar. Ett ställe där du i lugn och ro ska kunna läsa läxor, umgås med familj och vänner.

När du väl är mogen att flyga ska det finnas möjlighet att flytta hemifrån, men gärna i närheten av familjenästet. Efter ett tag vill du stadga dig, flytta ihop och kanske bilda familj. Då ska det finnas större bostäder med plats för dig och de dina. Ibland blir det inte som du tänkt dig. När separationen väl är ett faktum måste det finnas bostäder i närområdet så att både du, ditt ex och dina barn kan upprätthålla någon form av normalitet i kaoset. Till slut blir det stora boendet för stort. Trädgård och snöskottning blir bara för mycket. Då ska det finnas mindre bostäder att flytta till utan att lämna grannskapet.

Därför måste vi bygga bostäder. Många bostäder i många olika storlekar. Vi är alla individer och vi har olika bevekelsegrunder för hur vi vill bo. Många drömmer om en liten täppa, andra vill ha ett bekymmersfritt boende. Några vill äga sin bostad, andra vill inte ta risker och föredrar att hyra. En del gillar lägenhet men gillar inte att en förening lägger sig i hur man hyr ut och till vem.

Som liberaler tror vi att marknaden är bättre på att läsa av hur Huddingeborna vill bo än vad folkvalda politiker är. För oss i liberalerna är det viktigaste att det byggs bostäder, inte vilken upplåtelseform bostäderna har.

Det är viktigt att vi, när vi vill byta bostad, inte behöver bege oss till en helt annan del av kommunen eller ännu värre lämna Huddinge. Väl avvägda och arkitektoniskt anpassade flerfamiljshus kan komplettera befintliga villaområden samtidigt som stadsradhus och villor mycket väl kan uppföras i mer urbana miljöer. Förtätning, men med förnuft!

När nya områden byggs i närheten av kapacitetsstark kollektivtrafik kan vi bygga tätare. Att bygga högt och tätt nära pendeltåget innebär förutom klimatvinster också mer utrymme för villa- och radhusbebyggelse längre bort från stationen.

Bygga samhällen – inte bara bostäder

Det räcker inte med bostäder för att skapa ett samhälle. Övriga delar måste följa med. Skolor, förskolor, mötesplatser, kommersiell service och rekreation måste planeras och uppföras i takt med bostäder. Man ska till exempel kunna lita på att ens barn får plats på en skola eller förskola som inte ligger på andra sidan kommunen. Badplatsprogram, parkprogram och lekplatsprogram ska genomföras så att det finns fler platser för rekreation i kommunen. Parkbänkar och papperskorgar är viktiga för att få trivsamma promenadstråk. Det räcker inte med investeringar, underhåll måste också budgeteras för.

Ett samhälle är inte enbart hus, vägar, parker och busshållplatser. Det är också vad du, jag och alla andra fyller strukturerna med som är samhället. När vi som kommun bygger samhällen handlar det om att skapa strukturer som vi vill fylla. För att vi ska vilja fylla strukturerna behövs andra inslag som arkitektur, konstnärlig utsmyckning och naturliga mötesplatser.

Den ansatsen behövs även i våra befintliga områden. Även där behöver miljön kompletteras med konst, arkitektur och mötesplatser.

Ett tryggt och trivsamt Huddinge

Allmänna ytor såsom torg, stationer, hållplatser gång- och cykelvägar ska utformas för att bidra till ökad trygghet genom bra belysning, god sikt och anpassade planteringar. Bättre samarbete med kommunerna och civilsamhället om exempelvis nattvandrare och andra frivilliga insatser är också viktigt för att öka tryggheten. Det ska vara nolltolerans mot klotter och annan förstörelse. Klotter och skadegörelse ska åtgärdas snabbt, särskilt i och kring skolor och andra offentliga byggnader där unga vistas.

Underlätta vardagspusslet

Varje dag fyller Huddinges dryga 113 000 invånare sina dagar med lika många olika innehåll: skola, jobb, fotbollsträningar, villaföreningsmöten, hämtning på förskolan, storhandlande och mycket mer. Kommunen ska bidra till att Huddingebornas vardagspussel går ihop – inte lägga hinder i vägen för det. Om arbetsgivare, såväl offentliga som privata, och skolor jobbar med mer flexibla start- och sluttider för arbets- och skoldagar ökar valfriheten för den enskilde, kollektivtrafiken används effektivare och trängseln på vägarna minskar.

Huddinge kommun ska vara ett föredöme i arbetet för att förenkla vardagslivet för sina invånare. Oavsett när på dygnet eller året man vill ta sig runt i kommunen så ska det vara tryggt och enkelt. Såväl plogning och sandning som sandsopning av gång-, cykel- och bilvägar måste fungera smidigt för att alla ska kunna ta sig fram. Gång- och cykelvägar, återvinningsstationer, parkeringar och andra målpunkter ska vara väl belysta och trasig belysning ska åtgärdas snabbt.

För att barn ska kunna ta sig själva till och från skolan är det viktigt att trafiksäkerheten på och runt Huddinges vägar är hög. Kring skolor och andra platser där barn rör sig är det extra viktigt att säkerställa att hastighetsgränserna efterlevs. Vi vill se hastighetsmätare och farthinder som garanterar lugn körning.

Det ska vara enkelt och självklart att återvinna i hela Huddinge, antingen på återvinningsstationer eller genom att sortera hemma.

Fler arbetsplatser i Huddinge

För att Huddinge ska vara en attraktiv kommun även i framtiden är det viktigt att bygga samhällen och inte bara bostäder. Huddinge ska inte vara en kommun som pendlare lämnar på morgonen och återvänder till på eftermiddagen. Det ska finnas arbetsplatser i Huddinge så att du inte ska behöva pendla in till stan eller norr om stan för att din kompetens ska tas tillvara. Flemingsberg har en unik position i södra Stockholm som ska tas tillvara. Här kan, med rätt förutsättningar, en kontorsmarknad etableras och många nya arbetstillfällen skapas. För att detta ska bli verklighet krävs långsiktighet och mod.

 

Förtäta med förnuft

Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen småskalig förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena. Gator, parkeringar, vatten, avlopp och förskoleplatser är inte dimensionerade för den typen av förtätning och det är ofta ont om plats att bygga exempelvis en förskola på i dessa områden. Förtätning måste ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen, inte mitt i Huddinges villaområden.

Uppdaterad: 2022-03-15